Legislativa

Pravidelně aktualizovaná je rubrika Právní aktuality časopisu Hygiena, která nyní obsahuje předpisy týkající se ochrany a podpory zdraví vydané do 31.7.2022. Nový redakční systém zpřístupňuje kromě originálních  plnotextových dokumentů i důležitá konsolidovaná znění a rychlé vyhledávání zadaných výrazů současně v národním i evropském právu, a to v číslech předpisů, datech účinnosti nebo jejich názvech a anotacích. Odkazy na konsolidovaná znění v české legislativě jsou směrovány na server Zákony pro lidi a konkrétní zákon, viz další odkazy nebo položka věcného rejstříku koronavirus. V unijní legislativě vedou podobné odkazy na server EUR-Lex v českém jazyce.

Historický přehled - viz níže

Stará hluková zátěž je dosud problém.

Ústavní soud svým nálezem č. 30/2019 Sb. zamítl s účinností k 7.2.2019 návrh skupiny senátorů na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb. a zároveň odmítl návrh na zrušení Metodického návodu Ministerstva zdravotnictví pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, zveřejněného dne 18.10.2017 ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 11/2017. [Plné znění nálezu]

Ústavní soud svým nálezem č. 81/2018 Sb. zamítl s účinností k 21.5.2018 většinu změn částí zákona č. 65/2017 Sb. z návrhu skupiny senátorů, přičemž rozhodl kladně o dvou navrhovaných změnách u zákazů prodeje a požívání alkoholických nápojů nebo jiných návykových látek. [Plné znění nálezu]

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nabyl účinnosti dnem 31.5.2017. Tento zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních orgánů při přijímání a provádění těchto opatření. Proti dosavadní právní úpravě provedené zákonem č. 379/2005 Sb. rozšiřuje výčet prostředí, kde je zakázáno kouřit. Zavádí nové povinnosti vedoucí k omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových a souvisejících výrobků. Kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem vykonávají též orgány ochrany veřejného zdraví. Jejich dozorová činnost se oproti dosavadní úpravě podle zákona č. 379/2005 Sb. významně rozšiřuje a zákon č. 379/2005 Sb. se současně zrušuje. [Plný text PDF]

Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací znamená zásadní změnu prováděcího předpisu k zákonu na ochranu veřejného zdraví. Reaguje se na změny zákona č. 252/2000 Sb. provedené zákonem č. 267/2015 Sb. s účinností od 1.12.2015. Účinnost nařízení vlády č. 217/2016 Sb. je od 30.7.2016.

Zákon č. 267/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony znamená rozsáhlou novelu zákona o ochraně veřejného zdraví. Citují se závazné, tj. přímo použitelné předpisy Evropské unie, nově se specifikují mj. opatření a delikty v oblasti ochrany zdraví před hlukem a vymezuje se mj. samostatný pojem Podpora veřejného zdraví. Zákon č. 267/215 Sb. nabývá účinnosti dnem 1.12.2015.

Ústavní soud svými nálezy č. 97/2015 Sb. a 99/2015 Sb. potvrdil soulad s ústavním pořádkem u ustanovení řešících povinné očkování jak v případě § 46 tak i § 50 zákona č. 258/2000 Sb. a oba návrhy na zrušení těchto ustanovení zamítl. Konstatoval, že dosavadní legislativní řešení otázky povinného očkování proti infekčním nemocem umožňuje s dostatečnou pohotovostí reagovat na vývoj výskytu jednotlivých infekčních onemocnění na území státu i na nejnovější stav vědeckého poznání v oblastech lékařství a farmakologie. Ústavní soud v závěru doporučil, aby legislativa odpovědně zvážila doplnění právní regulace institutu povinného očkování proti infekčním nemocem o úpravu odpovědnosti státu za případnou újmu na zdraví očkováním způsobenou. Ve druhém nálezu k dosavadní podmínce přijetí dítěte do předškolního zařízení i dětské skupiny pouze na základě dokladů o očkování, imunitě nebo kontraindikaci proti očkování, Ústavní soud mj. doložil, že touto podmínkou není protiústavně omezeno právo na vzdělání dané Listinou základních práv a svobod.

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů nově zavádí do českého právního řádu povinnosti týkající se dětské skupiny, a to zejména v předpisech pro školství a pro ochranu veřejného zdraví. Rozlišují se přitom skupiny do 12 dětí a nad 12 dětí. V zákoně č. 258/2000 Sb. se tak zavádějí povinnosti pro provoz dětských skupin, jejich stravování a podmínka přijetí do dětské skupiny jen s doklady o očkování, imunitě nebo kontraindikaci proti očkování. Prezident republiky zákon vrátil Poslanecké sněmovně, ta však na něm setrvala. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, která zjednodušuje některé procesy oproti předškolním zařízením a skupinám nad 12 dětí. Zákon č. 247/2014 Sb. vstoupil v účinnost dnem 29.11.2014, prováděcí vyhláška pak 2.12.2014.

Novela zákona č. 258/2000 Sb. - viz přehled projednávání tisku č. 887 na parlamentním webu. V této novele jde především o adaptaci evropského práva do oblasti kosmetických přípravků, potravinového práva a o transpozici evropské směrnice, kterou se provádí rámcová dohoda o prevenci poranění a ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům. Vypuštěním některých duplicit ustanovení zákona se pokračuje v adaptaci přímo použitelných nařízení EU o potravinovém právu a o hygieně potravin. Také se sjednocuje terminologie a zpřesňují se úkoly krajských hygienických stanic v oblasti jakosti pitné vody a vod ke koupání. Vládní návrh ze dne 5.12.2012 byl předložen do parlamentu 2.1.2013 (viz kompletní sněmovní tisk) a prošel beze změn všemi projednáními v PSP i v Senátu jako senátní tisk č. 113. Poslaneckou sněmovnou byl návrh zákona schválen dne 15.5.2013 (viz stenozáznam). Prezident republiky novelu podepsal dne 18.7.2013. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyšel 30.7.2013 v částce 89 sbírky zákonů jako zákon č. 223/2013 Sb. s účinností od 1.8.2013 a odloženou účinností ustanovení o značení kosmetických přípravků od 1.1.2014.  Na portálu Zákony pro lidi je schválené znění novely zapracované do úplného znění zákona č. 258/2000 Sb.

Novela zákona č. 258/2000 Sb. - viz přehled projednávání tisku č. 460 na parlamentním webu. V prvním čtení dne 20.9.2011 byl vládní návrh týkající se transformace soustavy územních pracovišť zdravotních ústavů a krajských hygienických stanic přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny. Druhé čtení proběhlo dne 9.12.2011, třetí čtení dne 16.12.2011 a vládní návrh byl bez pozměňovacích návrhů postoupen Senátu. Jako senátní tisk č.271 jej projednal senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku dne 18.1.2012 a přijal usnesení, mj. o chybějících koncepčních dokumentech. V plénu Senátu projednáno dne 26.1.2012, viz stenografické záznamy ke stažení – úplný záznam z jednacího dne s odkazy a záznam o senátním tisku 271. Vládní návrh byl vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a s doprovodným usnesením Senátu o požadavku na vypracování chybějící koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví. Senátní znění novely bylo v Poslanecké sněmovně projednáno 14. března 2012 a po diskusi schváleno, viz stenozáznam ke stažení. Novela byla dne 6.4.2012 vyhlášena jako zákon č. 115/2012 Sb. částce 44 Sbírky zákonů. Účinnost novely nastala 1. června 2012.
Poznámka: Požadovanou Koncepci hygienické služby zveřejnilo MZ dne 15.4.2013.

Zákon č. 466/2011 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony. Mj. v zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se v § 12a ruší odstavec 11, a také se ruší § 99a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. Tato zrušovací ustanovení nabývají účinnosti ode dne vyhlášení v částce 160 Sbírky zákonů, která vyšla 30.12.2011.

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - viz přehled projednávání tisku č. 165 na parlamentním webu. K vládnímu návrhu zohledňujícímu evropskou směrnici o řízení jakosti vod ke koupání byl připojen poslanecký pozměňovací návrh, který bez souvislosti s tématem novely zasahuje do organizace hygienické služby a ruší stávající soustavu zdravotních ústavů. Viz též stenozáznamy a komentář k jednání 13. schůze sněmovny a stenozáznamy k pokračujícímu 2. čtení ve 14. schůzi od 15.3.2011. Třetí čtení bylo zařazeno jako 64. bod - viz schválený pořad jednání. Ve třetím čtení proběhlo očištění novely od kontroverzních návrhů výboru pro zdravotnictví a původní vládní návrh byl dne 25.3.2011 schválen, viz stenozáznamy ke třetímu čtení a návrh novely v opraveném znění, kde jsme již zapracovali schválené drobné pozměňovací návrhy, uvedené v sněmovním tisku 165/2 pod body A6, A8 a C. Do Senátu byla novela zařazena jako senátní tisk č. 60 pod 21. bod na pořad 8. schůze od 27. dubna. Projednáno ve výboru pro zdravotnictví a v ústavně-právním výboru Senátu 20. dubna, v plénu Senátu 28. dubna 2011 po diskusi schváleno beze změn - viz stenozáznam. Diskutovaný rozpor ve lhůtách novely vodního zákona uplatnila i SHKM v ústavně-právním výboru Senátu, ale návrh stáhla z důvodu nemožnosti tuto změnu provést Senátem bez nového projednání sněmovnou. Zákon podepsal 20.5.2011 prezident republiky. Ve Sbírce zákonů vyšel dne 6.6.2011 v částce 57 jako zákon č. 151/2011 Sb., s účinností ode dne vyhlášení. Prováděcí vyhlášky tohoto zákona vyšly jako vyhláška č. 155/2011 Sb. (o profilech povrchových vod využívaných ke koupání) s účinností od 1.7.2011, vyhláška č. 157/2011 Sb. (zrušuje vyhlášku č. 159/2003 Sb., kterou se stanovily povrchové vody využívané ke koupání osob) s účinností od 13.6.2011 a vyhláška č. 238/2011 Sb. (o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, ...) s účinností od 25.8.2011.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Tímto nařízením vlády se ruší dosud platné nařízení č. 148/2006 Sb. Ve srovnání se stávající legislativou nařízení zejména zvyšuje přípustné expoziční limity vibrací na pracovišti přenášených na člověka. Limity hluku pro chráněné prostory zůstávají zachovány. Nařízení se nově nepoužije na hluk působený povrchovou vodou přelivem přes vodní díla sloužící k nakládání s vodami. Nevztahuje se též na tzv. "sousedský hluk", definovaný v § 2 písm. p) nařízení, čímž se nahrazuje jako doposud vyloučený "hluk z užívání bytu". Toto nové nařízení vlády v původním znění nabylo účinnosti dnem 1.11.2011.

K návrhu MZ na novelu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, přijala SHKM nesouhlasné stanovisko, výbor schválil toto komuniké a předal hlavnímu hygienikovi. Zmírnění hlukových limitů zatím neprošlo. Přetrvávajícími nedostatky legislativy a norem ohledně ochrany zdraví proti hluku se v listopadu 2019 zabývá článek v časopisu Hygiena Stará hluková zátěž je dosud problém. (AKTUALIZOVÁNO)

Anotovaný výběr platných předpisů české, evropské a rezortní legislativy od r. 2009 je průběžně doplňován na webu časopisu Hygiena. Výběr je uspořádán podle zdrojů a také souhrnně v chronologickém pořadí účinnosti od ledna 2009. Navázány jsou plné texty předpisů z oficiálních webových zdrojů.  Zobrazit

Historicky seřazený přehled základních právních předpisů upravujících oblasti hygieny, prevence a ochrany zdraví na českém území. Plné texty jsou převzaty ze systému ASPI nebo portálu Zákony pro lidi a obsahují vždy poslední znění se všemi zapracovanými novelami k datu zrušení nebo trvající účinnosti:

 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst