Odborná diskuse

MATERIÁLY K DISKUSI

Koncepce hygienické služby 2013, vypracovaná dle požadavku Senátu a zveřejněná Ministerstvem zdravotnictví dne 15.4.2013, včetně prezentace tohoto materiálu hlavním hygienikem v Senátu dne 13.11.2013.

Koncepce hygienické služby. Základní teze – Materiál pro tiskovou konferenci hlavního hygienika Vladimíra Valenty 18. října 2012 [viz též zkrácený přepis videozáznamu].

Program ZDRAVÍ 21 – Projednáno vládou ČR dne 30. října 2002 – usnesení vlády č. 1046.

Koncepce oboru HYGIENA – Projednáno a schváleno Vědeckou radou MZ ČR dne 1. října 2001. Publikována byla v časopisu Hygiena, ročník 47 (2002), číslo 1 [obsah čísla].

Pro vstup do diskuse použijte jmenovité kontakty výboru naší společnosti.
 

Re: Národní zdraví, program Zdraví 21 a prevence
Pro záchranu současných a rozvinutí nových aktivit v oblasti primární prevence musí energicky spojit síly vedení příslušných společností ČLS JEP – hygienici, epidemiologové, společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, dále příslušná akademická obec a v neposlední řadě reprezentace hygienické služby, vyzývá prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Reaguje tak na téma úvodníku letošního 1. čísla časopisu Hygiena. [Celý příspěvek]

Jedna stinná kapitola z historie Státního zdravotního ústavu
V listopadu 2010 si Státní zdravotní ústav připomínal 85. výročí svého založení. Kulatá výročí bývají příležitostí připomenout si slavné či méně slavné etapy historie. Využijme této příležitosti k zaznamenání událostí, které patří k těm neslavným, ale které by neměly být zapomenuty, aby se již, pokud možno, nemohly opakovat.
[Celý příspěvek - 13 signatářů, 21.1.2011]

 

K některým názorům prezentovaným na semináři 18.3.2010 na MZ ČR
Stránky SHKM už informovaly o semináři na ministerstvu, který se konal k důležitým problémům v hygienické službě. I když diskuse k předneseným referátům byla chudá, objevily se názory, které stojí za zmínku.
JUDr. Krýsová uvedla, že zdravotní ústavy, příspěvkové organizace ministerstva zdravotnictví, které vznikly ze zákona č. 258/2000 Sb., jsou v ČR dost nezvyklé, protože množství jiných příspěvkových organizací v resortu původ v zákonu nemá a navíc zdravotní ústavy už v podstatě ztratily charakter příspěvkové organizace, když od ministerstva dnes žádný příspěvek nedostávají. Příjmy ZÚ za služby pro krajské hygienické stanice dnes tvoří jen 7 % jejich celkových příjmů. JUDr. Krýsová patrně soudí, že by ZÚ ze zákona o ochraně veřejného zdraví měly být vypuštěny.
[Celý příspěvek - J. Kříž, 28.3.2010]

 

Vážení a milí kolegové,
především blahopřeji k vytvoření webových stránek a k umožnění vzájemných pružnějších kontaktů. Se zájmem jsem si přečetla příspěvek dr. Valenty, který měl přednést na semináři k problematice práce a zaměření hygienické služby a zejména zdravotních ústavů. S příspěvkem doc. Kříže jsem měla možnost seznámit se ještě dřív.
Je mi velmi líto, že na seminář neměli přístup zástupci akademické obce; zůstala jsem v ten den před branami vrátnice Ministerstva zdravotnictví. Nebyla jsem sama, přístup neměli ani další kolegové z terénu i SZÚ, kteří by k projednávané problematice určitě měli co říci.
[Celý příspěvek - D. Hrubá, 25.3.2010]

  

 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst