Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 16.2.2011

Přítomni: Dlouhý, Hlúbik, Kollárová, Kožíšek, Kříž, Provazník, Rážová, Ševčík, Wasserbauer
Omluveni: Fiala, Müllerová

Jednání řídil předseda SHKM, MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Zpráva o sjezdu a volbách do prezidia České lékařské společnosti (ČLS) JEP
Za SHKM se sjezdu, který se konal dne 31.1.2011, zúčastnil předseda SHKM. Předsedou ČLS JEP byl opět zvolen prof. Blahoš. Na sjezdu se objevily "odstředivé tendence", protože některé společnosti navrhovaly osamostatnění jednotlivých společností a zachování ČLS pouze jako volné federace samostatných společností. O návrhu bude dále diskutováno v ustavená pracovní skupině. SHKM preferuje současný model fungování ČLS.

ZDRAVÍ 21
Předseda SHKM napsal v lednu 2011 hlavnímu hygienikovi dopis, ve kterém mu nabídl spolupráci SHKM při aktualizaci programu ZDRAVÍ 21, která se připravuje. Den po zasedání výboru (17.2.) se pak na vědeckého sekretáře SHKM obrátila pracovnice odboru OVZ MZ s žádostí, zda SHKM může poskytnout připomínky ke zprávě o dosavadním plnění programu (která má být základem pro aktualizaci). Členové výboru pošlou své připomínky doc. Křížovi do 4.3.2011. Došlé připomínky pak co nejrychleji zpracuje kolektiv doc. Müllerová, dr. Rážová a doc. Kříž.
Nabídka spolupráce při přípravě reformy hygienické služby
Předseda SHKM napsal počátkem ledna 2011 ministrovi zdravotnictví dopis, ve kterém ho informoval o novém výboru SHKM a nabídl pomoc při přípravě reformy hygienické služby a ve věci vytváření a prosazování primární prevence ve zdravotnictví. Pan ministr na dopis odpověděl (oba dopisy v příloze) a požádal o jmenování zástupce SHKM do své pracovní skupiny pro reformu HS. Výbor se shodl, že zástupcem SHKM by měl být předseda.
Výbor po delší diskusi zároveň definoval následující principy jako podmínku reformy, kterou by měl předseda na jednáním skupiny prosazovat:
 1. Celý proces reformy i její přípravy (včetně procesu transformace zdravotních ústavů) by měl být maximálně transparentní, umožňující veřejnou diskusi nad návrhy a podávání připomínek.
 2. Základem pro reformu musí být jasně stanovená koncepce oboru hygiena (1), od které se musí odvíjet další postupné kroky, tj.
  1. Definování zdravotní politiky státu v oblasti hygieny (ochrany a podpory zdraví a primární prevence).
  2. Definování prostředků k naplnění zdravotní politiky státu.
  3. Definování kapacit k naplňování zdravotní politiky státu a požadavků na tyto kapacity (vybavení, odbornost ad.) a pravidel pro jejich fungování. SHKM připouští, že mohou existovat různé modely (fungování) těchto kapacit, ale stát by si měl v každém případě zachovat určité vlastní kapacity. Pokud se jedná o odborně-personální vybavení pracovníků orgánů ochrany veřejného zdraví, SHKM považuje za ideální a doporučeníhodný stav, aby zde pracovali zdravotničtí pracovníci, kteří by se i nadále postgraduálně "zdravotnicky" vzdělávali.
Členové výboru se s ohledem na poměrně složitou a nepřehlednou situaci ve vývoji hygienické služby shodli na potřebě úzké spolupráce a rychlé informovanosti ze strany předsedy výboru (zástupcem SHKM v pracovní skupině ministra) s ostatními členy výboru.
Spolupráce s jinými odbornými hygienickými společnostmi
Předseda SHKM bude informovat ostatní hygienické společnosti (tj. dvě existující společnosti pracovního lékařství a společnost epidemiologie) o výše uvedené korespondenci s ministrem zdravotnictví ve věci reformy hygienické služby a nabídne jim v tomto směru spolupráci, resp. koordinaci společného postupu.
Chystané změny systému specializačního vzdělávání ve zdravotnictví
Předseda SHKM informoval výbor o připravované změně postgraduálního (specializačního) vzdělávání. IPVZ si podrží vzdělávání zubařů, farmaceutů a praktických lékařů, u všech ostatních lékařských oborů se budou moci do tohoto vzdělávání zapojit lékařské fakulty (vyjma ostravské), pokud získají akreditaci. Bude však existovat jedna společná "atestační" komise (v rámci oboru) všech univerzit.
Protože v té souvislosti dojde také ke změně vzdělávacích programů, je nutné zjistit, kdo má na starosti případnou novelu programu oboru hygieny a epidemiologie. Předseda SHKM osloví v této věci dr. Polaneckého (IPVZ).
Koncepce oboru Hygiena
Doc. Kříž, dr. Rážová, dr. Ševčík, doc. Hlúbik a doc. Dlouhý považují stávající koncepci oboru za vyhovující. Pokud jsou některé drobné výhrady, měli bychom je shromáždit pro vnitřní potřebu SHKM, ale nejsou důvodem k okamžité revizi. Ostatní členové výboru se nevyjádřili – mají 3 týdny čas na prostudování koncepce (ke stažení) a zaslání připomínek. Všichni členové výboru pak mají rovněž do 3 týdnů (čili asi do 6.3.) zaslat dr. Rážové nebo dr. Wasserbauerovi své náměty a představy, jak se jednotlivé existující hygienické struktury (MZ, KHS, SZÚ, ZÚ + ?) mohou do plnění koncepce zapojit – popř. nepovažují-li existující strukturu za optimální, mohou navrhnout alternativní uspořádání hygienické služby, včetně úkolů, které by nové struktury měly plnit.
Členové výboru se rovněž vyzývají, aby se pokusili definovat, co si představují pod pojmem "primární prevence chorob", resp. pomohli vyhledat existující definice (2).
Problematika hlukových limitů
Dr. Kožíšek informoval výbor o návrhu MZ na novelu nařízení vlády, kterým by mělo dojít k zmírnění hlukových limitů ve venkovním prostředí, a o nejasném způsobu odůvodnění tohoto návrhu ze strany MZ. Výbor se shodl na nutnosti na tuto situaci reagovat. Členům byl zaslán návrh komuniké, ke kterému se mají vyjádřit do středy 23.2. Připomínky zapracuje dr. Kožíšek s doc. Křížem. Komuniké bude adresováno MZ.
Rozpočet SHKM
Výbor děkuje dr. Ševčíkovi za peněžitý dar spojený s konferencí hygieny výživy v Teplicích.
Časopis Hygiena
Vydávání časopisu bez příspěvku SHKM není sice bezprostředně ohroženo, ale jakýkoli příspěvek by byl vhodný (umožní-li to rozpočet SHKM). Nicméně členové výboru jsou vyzýváni, aby se pokusili sehnat inzerenty do časopisu a aby též pomohli se sháněním rukopisů. Referoval doc. Kříž, který je předsedou redakční rady.
Revizní komise
Prof. Provazník požádal za revizní komisi o předložení zprávy o hospodaření SHKM za rok 2010. Pokladník dr. Rážová bude v týdnu od 21.2. jednat na ČLS a vyžádá si mj. tento přehled.
Úkoly z předchozího zasedání výboru (15.12.), které zůstávají nesplněny:

 • Pracovní skupina (dr. Dlouhý, dr. Kožíšek, doc. Müllerová) připraví návrh dopisu pro předsedu ČLS prof. Blahoše, kterým by vyzval vybrané společnosti ČLS k diskusi nad podobou primární prevence chorob ve svých oborech. S návrhem dopisu navštíví předseda SHKM s dr. Ševčíkem prof. Blahoše a požádají ho o podporu vyšší aktivity ČLS v primární prevenci chorob.
 • Na příštím jednání se hodlá výbor zabývat otázkou získávání nových členů SHKM.
Příští jednání výboru budou dne 12. dubna 2011 (úterý) od 9:30 hod a 1.června 2011 (středa) od 9:30 na 3. LF UK.
Zápis připravil: MUDr.Kožíšek
Zápis schválil: MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 28.2.2011


Poznámky:
 1. 1. Tak zní zatím stále ještě oficiální název oboru, resp. koncepce oboru. Dr. Wasserbauer dává k zvážení začít používat „modernější“ název, např. primární prevence a ochrana a podpora zdraví. Nebo zatím používat neutrální pojem „koncepce hygienické služby“, když pojem „hygiena“ není ani definován v zákoně č. 258/2000 Sb. Doc. Hlúbik souhlasí s názvem „Hygiena a preventivní lékařství“.
 2. Dr. Ševčík navrhuje: Primární prevence chorob je aktivní cílená činnost směřující k předcházení možnostem vzniku chorob.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst