Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 12.4.2011

Přítomni: Dlouhý, Kollárová, Kožíšek, Kříž, Müllerová, Provazník, Rážová
Omluveni: Fiala, Hlúbik, Ševčík, Wasserbauer

Kontrola zápisu z minulého jednání (16.2.) – viz následující body:
ZDRAVÍ 21
Předseda SHKM poděkoval doc. Křížovi a MUDr. Ševčíkovi za zpracování připomínek SHKM k materiálu (hodnocení) MZ a seznámil přítomné s poslední verzí, která byla po diskusi ještě upravena a odsouhlasena k odeslání. Připomínky budou k dispozici na webovských stránkách SHKM.
Spolupráce s MZ při přípravě reformy hygienické služby
Předseda SHKM reagoval již v únoru na vstřícný dopis ministra zdravotnictví, ale zatím nedošla žádná odpověď, ani nebyl zástupce SHKM pozván na jednání pracovní skupiny ministra pro reformu. O možnostech spolupráce jednali MUDr. Vít a předseda SHKM, MUDr. Dlouhý.
Spolupráce s jinými odbornými hygienickými společnostmi
Předseda SHKM bude dopisem informovat ostatní hygienické společnosti o přizvání zástupce SHKM do pracovní skupiny ministra (viz výše) a nabídne jim v tomto směru spolupráci, resp. koordinaci společného postupu. Úkol trvá.
Chystané změny systému specializačního vzdělávání ve zdravotnictví
Předseda SHKM se sejde MUDr. Polaneckým (IPVZ) v záležitosti náplní vzdělávacích programů oboru Hygiena a epidemiologie a jednotlivých nástavbových oborů.
Problematika hlukových limitů
SHKM vydala nesouhlasné stanovisko k návrhu MZ na novelu nařízení vlády, kterým by mělo dojít k zmírnění hlukových limitů ve venkovním prostředí (je k dispozici ke stažení, další odkazy v naší rubrice Legislativa) a předala ho hlavnímu hygienikovi. Stanovisko získalo značný ohlas i mezi laickou veřejností angažující se v této problematice. Podle posledních zpráv byl návrh MZ změněn, ale SHKM ho nemá oficiálně k dispozici. SHKM pošle dopis hlavnímu hygienikovi, že má zájem být partnerem při přípravě nového zákona o hluku, který by měl být v první verzi předložen do konce letošního roku.
Rozpočet SHKM
MUDr. Rážová informovala o výsledcích hospodaření SHKM v roce 2010.
 • Dle stavu fondu JEP k 31.12.2010 hospodařila SHKM se schodkem 11 932,14 Kč. Z členských příspěvků bylo v roce 2010 vybráno 27 280,- Kč, náklady za rok 2010 činily 39 212,- Kč, z toho materiál 14 375,45 Kč, služby celkem 3 025,05 Kč a osobní náklady (2x sekretářky předchozího výboru) 20 880,- Kč.
 • Dle seznamu členů poskytnutých ČLS JEP má SHKM celkem 113 členů.
 • Ze strany stávajícího výboru SHKM byly v roce 2011 učiněny kroky ke snížení dluhu SHKM: výbor SHKM pracuje bez sekretářky, SHKM získala dar od MUDr. Ševčíka ve výši 10 000,- Kč – konference Výživa 2010.
 • Výbor se rozhodl pokusit se získat e-mailové adresy členů společnosti (pokud existují) pro usnadnění a zlevnění komunikace.
 • Za práci na webových stránkách SHKM byla výborem odsouhlasena částka 1 200 Kč pro Ing. Rameše jako OON. Dohodu Ing. Ramešovi zašle pokladník výboru.
 • SHKM jako účastník připomínkového řízení k novým legislativním návrhům
 • SHKM vyšle zástupce na projednání nové koncepce a transformace nelékařských zdravotnických povolání (asistent ochrany veřejného zdraví, odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví), které se bude konat na MZ ČR. Předmětem jednání bude seznámení s navrhovanými změnami zákona č. 96/2004 Sb., problematika pregraduálního, specializačního a celoživotního vzdělávání aj.
 • Výbor se vyjádřil k návrhu novely vládního nařízení č. 184/2009 Sb., o stanovení úhrad za atestační zkoušky a souhlasil s navrženým sníženým úhrad. Dále byly zaslány k připomínkám návrhy vyhlášek o preventivní péči a dispenzární péči. Připomínky zaslal zatím doc. Kříž, ostatní mohou nadále zasílat připomínky předsedovi, který zformuluje finální stanovisko.
 • Noví členové
  Výbor schválil přijetí nového člena: MUDr. Michaela Trnková z Brna.
  Vzdělávací akce pod záštitou SHKM
  1. Konference o výživě v Teplicích má letos téma "Primární prevence chorob zaměřená na děti a mládež" a bude se konat ve dnech 20.–22.9.2011.
  2. Lékařská fakulta v Plzni, Ústav hygieny a preventivní medicíny (garant doc. Müllerová) bude 15. září 2011 v Plzni pořádat celostátní konferenci pro učitele hygieny lékařských fakult "Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi". Výbor SHKM souhlasí se záštitou této konference. Pozvánku s programem rozešle v blízké době doc. Müllerová.
  Členové výboru jsou vyzýváni k propagaci obou těchto akcí.

  Různé
  Výbor vzal na vědomí zprávu o sledovanosti webovských stránek SHKM (http://spolecnost-hygieny.cz) a děkuje Ing. Ramešovi za vzornou správu stránek.

  Úkoly z předchozích zasedání výboru, které zůstávají nesplněny:

 • Pracovní skupina (MUDr. Dlouhý, MUDr. Kožíšek, doc. Müllerová) připraví návrh dopisu pro předsedu ČLS prof. Blahoše, kterým by vyzval vybrané společnosti ČLS k diskusi nad podobou primární prevence chorob ve svých oborech. S návrhem dopisu navštíví předseda SHKM s MUDr. Ševčíkem prof. Blahoše a požádají ho o podporu vyšší aktivity ČLS v primární prevenci chorob.
 • Na příštím jednání se hodlá výbor zabývat otázkou získávání nových členů SHKM.
 • Příští jednání výboru bude dne 1.června 2011 (středa) od 9:30 na 3. LF UK.

  Zápis připravil: MUDr. Kožíšek

  Zápis schválil: MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

  Dne 2.5.2011


   

  Staňte se naším členem!

   

  Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

  Brožura členství SHKM PDF

  Zobrazit

  Časopis Hygiena

   

  Číst