Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 10.9.2013

Přítomni: Dlouhý, Fiala, Kollárová, Kožíšek, Müllerová, Provazník, Ševčík,

Omluveni: Kříž, Wasserbauer, Janout

Jednání řídil předseda SHKM, doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Hospodaření a ekonomická situace SHKM

 • Za rok 2013 neměla zatím SHKM žádné výdaje. Na účtu by tedy mělo 18 150,- Kč (stav fondu k 1.1.2013) + členské příspěvky za rok 2013. Jiné příjmy zatím také nebyly.
 • Výbor schválil uzavření DPP s paní Škrabalovou (z Odd. specializačního vzdělávání 3. LF UK) jako sekretářkou SHKM s odměnou 1000 Kč/měsíc zatím do konce roku 2013.
 • Trvá úkol hledání inzerentů a nových předplatitelů časopisu Hygiena, aby se tím finančně ulevilo SZÚ, který ho vydává.

Odborné akce v roce 2013, které se budou konat pod záštitou SHKM nebo které bude SHKM (spolu)organizovat

 • Výživa a zdraví (Teplice, 17.–19. září 2013). Akce je perfektně připravena, byla rozdána konečná pozvánka s programem. [Závěry z konference ke stažení]
 • Konference "Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi" se bude konat u příležitosti 60. výročí rozdělení pražské lékařské fakulty na tři fakulty samostatné a zahájení výuky medicíny a hygieny na Královských Vinohradech (Praha – 3. LF UK, 21.11.2013).
 • Celostátní konference hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá, 11.–12.11.2013) – dříve byla tato akce pořádána jako mezikrajský seminář, letos poprvé jako celostátní konference oboru ("Chodské dny HDM"). Program bude dělen do pěti bloků: 1) legislativa; 2) krizové situace (povodně a role HS), 3) výživa, 4) vzdělávání lékařů a nelékařů, 5) varia.

Specializační vzdělávání ve zdravotnictví

 • Atestační zkoušky z hygieny a epidemiologie se budou konat na podzim 2013 na LF MU v Brně.
 • Předatestační kurz Hygiena a epidemiologie se konal v květnu na 3. LF UK. Zúčastnily se ho dvě posluchačky.

Návštěva hlavního hygienika ČR MUDr. Vladimíra Valenty, Ph.D. a jeho zástupkyně MUDr. Jarmily Rážové, Ph.D. na jednání výboru SHKM

 • Na pozvání předsedy SHKM se části jednání výboru účastnili i hlavní hygienik a jeho zástupkyně, aby výbor informovali o aktualitách v práci MZ a HS a možné spolupráci se SHKM.
 • MZ bude podporovat účast pracovníků HS na odborných konferencích. Z každého hygienického oboru vybere jednu konferenci jako hlavní a tu je schopno i drobně finančně podpořit. Ředitelé KHS budou stimulováni, aby jejich podřízení odborných akcí zúčastňovali. Bude nutné vytvořit systém evidence vzdělávání na KHS.
 • V návaznosti na zpracování a přijetí Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví se rozvíjejí následné aktivity, např. byl přeložen program Zdraví 2020, připravena novela zákona č. 258/2000 Sb. zohledňující tuto koncepci, zpracovává se koncepce prevence a zdraví ČR; bude upraven statut Rady vlády pro zdraví a životní prostředí, aby zahrnoval celou oblast primární prevence; vzniká rezortní pracovní skupina (RPS) pro podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci Programu Zdraví 2020 v ČR, ve které by měli být zástupci MZ a jím přímo řízených organizací, zástupci SHKM a Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP, zdravotních pojišťoven a garanti základních priorit stanovených v "Koncepci hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví".
 • Nově vznikající koncepce prevence a zdraví by měla být základním strategickým dokumentem pro tuto oblast, bude se jednat o prolnutí schválené koncepce hygienické služby (viz výše) a programu Zdraví 2020. První pracovní verze by měla být hotova do začátku října, na přelomu října a listopadu se očekává vnitřní připomínkové řízení, v prosinci 2013 by měla být koncepce schválena jako vládní usnesení. Koncepce rovněž navazuje na Vídeňskou deklaraci (o prevenci neinfekčních onemocnění).
 • SHKM byla požádána, aby pomohla s propagací koncepce mezi lékařskou, hygienickou i laickou veřejností, např. formou článků (Časopis lékařů českých, Praktický lékař ad.), samostatných prezentací (nebo odkazy – poukazem na souvislosti – v jiných prezentacích). Koncepce musí být rovněž publikována v časopise Hygiena a dalších hygienických časopisech (pro hygienu práce a epidemiologii).
 • Prof. Fiala upozornil, že součástí koncepce musí být také vzdělávání, které začne již na základních školách a bude pokračovat až do úrovně specializačního vzdělávání. Prof. Fiala zároveň seznámil hlavního hygienika se záměrem vytvořit databázi aktuálních problémů a potřeb hygienické služby, které je potřeba řešit s pomocí výzkumu – lékařské fakulty by pak mohly z této databáze vycházet a zadávat témata postgraduálních prací tak, aby reagovala na potřeby praxe.

Další body jednání:

 • Výbor vzal na vědomí, že paní Dr. Ludmila Skálová a Alenka Loušová požádaly o zrušení členství v SHKM.
 • Diskuse, jak více zviditelnit časopis Hygiena, jeho webové stránky a webové stránky SHKM. Byl požádán ing. Rameš, aby na příští jednání výboru připravil informaci o návštěvnosti těchto stránek.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz. Výbor rovněž členům připomíná povinnost nahlášení změn v kontaktu, pokud nastaly – je nutné udržovat databázi členů aktuální.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby své zajímavé prezentace z konferencí/seminářů, které nejsou jinde dostupné, nabídli ke zveřejnění na webovské stránky SHKM, kde byl pro tento účel otevřen speciální prostor (http://www.spolecnost-hygieny.cz/lekari). Prezentace lze posílat přímo správci stránek Ing. Ramešovi (rames@szu.cz).
 • Výbor projednal a schválil návrh dopisu, který by byl zasílán novým členům, a informačního letáku o SHKM, který by byl k dopisu přikládán. Na základě informačního letáku bude připraven propagační leták o SHKM, který by sloužil k náboru nových členů.

Příští jednání výboru: v úterý 10. 12. 2013 na 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10.

Zápis připravili: MUDr. Dlouhý, MUDr. Kožíšek
Zápis schválil: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 25.9.2013


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst