Novinky

Výživa a zdraví 2013 - závěry konference

Celostátní konference s mezinárodní účastí Výživa a zdraví 2013, dny hygieny výživy prof. MUDr. Stanislava Hrubého, DrSc., byla zaměřena na téma Budoucnost výživy člověka. Konference se konala ve dnech 17.–19. září 2013 v lázeňském domě Beethoven v Teplicích. Konference se zúčastnilo 110 účastníků, převážně pracovníků z KHS a Zdravotního ústavu Ústeckého kraje, VÚ potravinářského, MZe ČR a Lázní Teplice a.s. Bylo předneseno 26 odborných sdělení a prezentováno 6 posterů.

Konference se také účastnili MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví a hlavní hygienik ČR, prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prezident ČLS JEP, doc. MUDr. Pavel Dlouhý, CSc., předseda SHKM ČLS JEP, a MUDr. Josef Trmal, Ph.D., ředitel KHS Ústeckého kraje.

Konferenci zahájili doc. MUDr. P. Dlouhý, který vzpomenul 60 let od vzniku 3. LF UK v Praze a její význam v primární prevenci. MUDr. Valenta přednesl hodnotící a programové sdělení na téma Výživa jako rozhodující determinanta zdraví a integrální součást systému ochrany zdraví.

Konference byla věnována třem hlavním tématům:
- vývoji délky života člověka ve zdraví a vlivu stresu a adaptace na stav zdraví
- historii výživy a výhledům výživy v budoucnu, včetně spotřeby zeleniny v budoucnu
- úloze potravinářského průmyslu při primární prevenci výživou a v prevenci chronických nesdělných chorob (srdečních a cévních, zejména aterosklerózy, diabetu 2. typu a nádorům).

Sdělení byla zaměřena především na resveratrol, netradiční zrniny, mléko a mléčné výrobky, na technologii přípravy pokrmů, ošetření potravin vysokým tlakem a nízkými teplotami. Byly rovněž hodnoceny negativně působící složky jako např. nasycené mastné kyseliny, zejména jejich nadměrný přívod.

V dalším programu zazněla sdělení o významu pitné vody a jejího použití v restauracích, významu tvrdosti vody a historii fluoridace pitné vody, vlivu vybraných iontů na zdraví člověka, důležitosti využití epidemiologických dat při hodnocení rizika z prostředí a životního stylu, a také o psychologických vlivech v prevenci výživou. V části varia byla prezentována sdělení na téma nutrigenomika.

Mimo odborný program konference byla přednesena sdělení o Informačním centru bezpečnosti potravin MZe ČR včetně možnosti využití webových stránek, informací o doplňcích stravy a také o novinkách při využívání pitné vody ve školách a restauracích.

Pro další činnost preventivní medicíny účastníci konference doporučují věnovat pozornost:
1) Sdělení hlavního hygienika, které považují za stěžejní programové prohlášení o významu hygieny a zejména hygieny výživy jako medicínského oboru neopomenutelného ve zdravotní prevenci a ochraně zdraví v celém českém zdravotnictví.
2) Podpoře požadavků na trvalé zařazení oboru hygiena výživy jako medicínského oboru důležitého v primární prevenci, a to v gesci hygienické služby řízené Ministerstvem zdravotnictví a hlavním hygienikem ČR.
3) Prodlužování délky aktivního života ve zdraví při hodnocení zdravotního stavu obyvatel v ČR.

Účastníci děkují organizátorům konference, zejména pracovníkům Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, pracovníkům teplického pracoviště KHS Ústeckého kraje, a.s. ALWAC Teplice a pracovníkům lázeňského domu Beethoven a.s. Lázně Teplice a všem sponzorům za vzorné zajištění průběhu konference. Veliký dík za zajištění celého chodu této významné akce patří odbornému garantu konference MUDr. Janu Ševčíkovi.

Účastníci konference navrhují, aby se konference v roce 2014 opět zabývala tématem „Budoucnost výživy člověka“ a doporučují, aby pozornost byla věnována zvláště problematice úlohy mikrobiomu zažívacího traktu člověka a možnostem jeho ovlivňování, metabolickému syndromu a využití psychologie v prevenci chorob.
Teplice, dne 19.9.2013

Za návrhovou komisi: MUDr. Bohumil Turek, CSc.
[Dokument ke stažení]


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst