Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 5.6.2012

Přítomni: Dlouhý, Fiala, Kollárová, Kožíšek, Müllerová, Provazník, Ševčík, Wasserbauer

Host: Rážová

Omluveni: Kříž

Jednání řídil předseda SHKM, doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Hospodaření a ekonomická situace SHKM

 • Smlouva pro Ing. Rameše je připravena, chybí doplnit osobní údaje (bylo doplněno 11.6.). Pokladník pošle smlouvu Ing. Ramešovi k podpisu.
 • Trvá úkol hledání inzerentů a nových předplatitelů časopisu Hygiena, aby se tím finančně ulevilo SZÚ, který ji vydává.

Odborné akce v roce 2012, které se budou konat pod záštitou SHKM nebo které bude SHKM (spolu)organizovat:

 • Výživa a zdraví (Teplice, 18.–19.9.2012), dne 5.6. byl doladěn program konference
 • Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi (pokračování konference, která poprvé proběhla 15.9.2011 v Plzni); v letošním roce se bude konat v říjnu na 1. lékařské fakultě UK v Praze (doc. Tuček), v roce 2013 na 3. LF UK a v r. 2014 na LF v Hradci Králové
 • Celostátní seminář hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá, 5.–6.11.2012)
 • Seminář na téma „Sedmý rámcový program EU a připravovaný program HORIZONT 2020(přednáší doc. RNDr. Judita Kinkorová, CSc. z Technologického centra AV ČR) se koná dne 21. června 2012 v IPVZ. Pořádají IPVZ ve spolupráci s Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví, Společností hygieny a komunitní medicíny ČSL JEP, Českou společností podpory zdraví a Technologickým centrem AV ČR. Seminář se koná v rámci české účasti na mezinárodním projektu PHIRE (Public Health Innovation & Research in Europe, který je koordinován EUPHA (European Public Healh Association). Cílem semináře je seznámení účastníků s evropským pojetím aktuálně realizovaných a plánovaných programů v oblasti financování vědy a výzkumu v oblasti zdravotnictví s konkrétním důrazem na financování výzkumu ve veřejném zdravotnictví.

Spolupráce se Společností sociálního lékařství ČLS

 • SHKM a SSL připraví společný dopis ministru zdravotnictví ohledně nové politiky Zdraví 2020.

Specializační vzdělávání ve zdravotnictví

 • Na předatestační kurz hygieny a epidemiologie, který se měl na jaře 2012 konat na 3. LF UK, se nikdo nepřihlásil. Bude vypsán ještě podzimní termín. K atestační zkoušce, která se uskutečnila na 2. LF UK, se dostavil jeden uchazeč, který u zkoušky uspěl.

Spolupráce s MZ při přípravě reformy hygienické služby

 • Od vstřícného dopisu ministra z února 2011, kterým přizval zástupce SHKM do pracovní skupiny, nebyla již SHKM více kontaktována a přizvána na žádné jednání této skupiny. Předseda SHKM napíše v této věci panu ministrovi připomínající resp. urgující dopis, ve kterém zmíní současnou kritickou situaci hygienické služby, způsobenou mimo jiné právě absencí jasné koncepce, kterou by MZ respektovalo. V dopise také zmíní nedávné polooficiální znepokojující informace o převedení (části?) kompetencí a pracovníků hygienické služby pod rezort ministerstva zemědělství.

Další body jednání:

 • Do výboru SHKM byl kooptován profesor V. Janout. Výbor se nyní již nebude dále doplňovat.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz
 • Chystá se sloučení dvou komisí IGA MZ.
 • Vyšly nové stanovy ČLS JEP.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby své zajímavé prezentace z konferencí/seminářů, které nejsou jinde dostupné, nabídli ke zveřejnění na webové stránky SHKM, kde bude pro tento účel otevřen speciální prostor.
 • Dr. Kožíšek informoval o účasti v komisi pro výběrové řízení na místo nového ředitele Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem, do které byl jmenován jako zástupce SHKM. Komise měla 17 členů, z toho 9 bylo zaměstnanců ministerstva zdravotnictví. Výběrové řízení, do kterého se přihlásili čtyři kandidáti (Dr. Maxa, Ing. Kutil, Ing. Buchta a Ing. Bernáth) a které se konalo na MZ 28.5.2012, vyhrál Ing. Pavel Bernáth, dosavadní ředitel ZÚ Liberec. K 1.6.2012 ho ministr zdravotnictví jmenoval ředitelem Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem.
 • Na rok 2012 připadá 60. výročí vzniku hygienické služby v ČSR. MZ plánovalo při této příležitosti uspořádat na podzim 2012 seminář, ale podle posledních zpráv se neuskuteční. V tom případě rozhodne výbor SHKM na příštím zasedání, jakým jiným důstojným způsobem by bylo možné výročí připomenout.
 • Výbor SHKM bere na vědomí, že se ze společnosti odhlásili tři členové: Ing. Ježek, Mgr. Urbišová a Z. Krahulcová.
 • Na příštím jednání se chce výbor SHKM zabývat otázkou náboru nových členů. MUDr. Kožíšek připraví návrh informačně-propagačního textu. Úkol trvá.
 • Prof. Fiala představil svůj návrh na vytvoření „databáze“ teoretických a praktických témat, která by měla být aktuálně řešena v oblasti primární prevence, zejména v oblastech vlivu pracovního/mimopracovního prostředí a vlivu životního stylu na zdraví.

Příští jednání výboru bude dne 17. září 2012 od 9:30 na 3. LF UK.

Zápis připravili: MUDr. Kožíšek a MUDr. Dlouhý

Zápis schválil: Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 15. 6. 2012

 


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst