Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 27.3.2012

Přítomni: Dlouhý, Kollárová, Kožíšek, Kříž, Müllerová, Provazník, Ševčík
Host: Rážová
Omluveni: Wasserbauer, Fiala

Jednání řídil předseda SHKM, doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD.

Hospodaření a ekonomická situace SHKM
 • Vzhledem ke stabilizaci financí společnosti byla připravena smlouva pro Ing. Rameše za správu webu SHKM. Zároveň je možno proplácet cestovní náklady mimopražským členům výboru, pokud takový požadavek vznesou.
 • Výbor opět vyzývá členy k hledání inzerentů a nových předplatitelů časopisu Hygiena, aby se tím finančně ulevilo SZÚ, který ji vydává. Přímý finanční příspěvek SHKM bude zvážen později v průběhu roku v závislosti na finanční situaci společnosti.
Odborné akce v roce 2012, které se budou konat pod záštitou SHKM nebo které bude SHKM (spolu)organizovat:
 • Výživa a zdraví (Teplice, září 2012), téma: Význam hlavních živin pro ovlivňování zdraví
 • Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi (pokračování konference v Plzni, která proběhla 15.9.2011); navrženo konferenci uspořádat v říjnu 2012 v Hradci Králové (předseda SHKM projedná s prof. Fialou), případně na 3. LF UK v Praze; SHKM je odborným garantem
 • Celostátní seminář hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá, 5.–6.11.2012); SHKM je odborným garantem
Finanční příspěvek od organizátorů odborných akcí (se záštitou nebo spolupořadatelstvím SHKM) pro SHKM, které se budou konat pod záštitou SHKM nebo které bude SHKM (spolu)organizovat:
 • Výbor SHKM, vzhledem k současné ekonomické situaci v ČR a k reálným možnostem pořadatelů odborných akcí, přehodnotil své dřívější rozhodnutí a rozhodl, že doporučený minimální finanční příspěvek by měl být následující: 5000 až 10000 Kč za akci, u které je SHKM spolupořadatelem, resp. 1000 až 2000 Kč za akci, u které je SHKM odborným garantem.
Spolupráce se Společností sociálního lékařství ČLS
 • Dne 21. 3. 2012 proběhl společný seminář obou společností na téma "Podpora zdraví", na kterém SHKM zastupoval doc. Kříž s přednáškou "Prevence a ekonomika", dále přednášela MUDr. Hamplová (Aktivita MZ ČR v podpoře veřejného zdraví), MUDr. Lukuvková (HIA – hodnocení vlivu na zdraví jako nástroj podpory zdraví v Libereckém kraji) a PhDr. Kučera (Role výzkumu v podpoře zdraví). Semináře se zúčastnilo asi 30–50 posluchačů. Společnost sociálního lékařství by měla být také pozvána na chystanou konferenci "Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi" – zajistí organizátor konference
 • Výbor rozhodl, že na webových stránkách společnosti SHKM bude otevřen nový prostor "Prezentace na konferencích", kam bude jako první počin umístěna prezentace doc. Kříže "Prevence a ekonomika". Výbor žádá Ing. Rameše, aby zřídil tento oddíl.
Specializační vzdělávání ve zdravotnictví
 • Na předatestační kurz hygieny a epidemiologie, který se má na jaře 2012 konat na 3. LF UK se zatím nikdo nepřihlásil. K atestační zkoušce, která se v roce 2012 uskuteční na 2. LF UK, jsou zatím přihlášeni dva uchazeči. Ministr zdravotnictví již jmenoval členy atestační komise.
Spolupráce s MZ při přípravě reformy hygienické služby
 • Od vstřícného dopisu ministra z února 2011, kterým přizval zástupce SHKM do pracovní skupiny, nebyla již SHKM více kontaktována a přizvána na žádné jednání této skupiny. Předseda SHKM napíše v této věci panu ministrovi připomínající resp. urgující dopis, ve kterém zmíní současnou kritickou situaci hygienické služby, způsobenou mimo jiné právě absencí jasné koncepce, kterou by MZ respektovalo. V dopise také zmíní nedávné polooficiální znepokojující informace o převedení (části?) kompetencí a pracovníků hygienické služby pod rezort ministerstva zemědělství..
Další body jednání:
 • Vzhledem k dřívější rezignaci dvou členů výborů (viz minulé zápisy), oslovil předseda SHKM dva kandidáty, které při volbách dostali (po zvoleném výboru) největší počet hlasů, s dotazem, zda by byli ochotni stát se členy výboru. Zatímco profesor Janout souhlasil, doc. J. Fiala členství ve výboru odmítl.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz .
 • MZ požádalo ČLS JEP o návrh vhodných kandidátů do komisí IGA. Výbor SHKM navrhl doplnit doc. Müllerovou do komise 02 (Výživa, metabolické a endokrinní onemocnění), doc. Dlouhého, prof. Fialu a doc. Kollárovou do komise 09 (Zdraví a životní podmínky) a prodloužit členství prof. Bencka, prof. Janouta a doc. Göpfertové v uvedené oborové komisi.
 • Na příštím jednání se chce výbor SHKM zabývat otázkou náboru nových členů. MUDr. Kožíšek připraví návrh informačně-propagačního textu.

Příští jednání výboru bude dne 5. června 2012 od 9:30 na 3. LF UK.

Zápis připravili: MUDr. Kožíšek a MUDr. Dlouhý

Zápis schválil: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 4.4.2012


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst