Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 27.11.2012

Přítomni: Dlouhý, Fiala, Kollárová, Kožíšek, Kříž, Müllerová, Provazník, Ševčík

Omluveni: Janout, Wasserbauer

Jednání řídil předseda SHKM, doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Hospodaření a ekonomická situace SHKM

 • Vzhledem k mírné kladné bilanci v hospodaření SHKM (necelých 35 tisíc Kč) rozhodl výbor o příspěvku na vydávání časopisu Hygiena pro SZÚ za rok 2012 ve výši 10.000,- Kč.
 • Nicméně trvá úkol hledání inzerentů a nových předplatitelů časopisu Hygiena, aby se tím finančně ulevilo SZÚ, který ji vydává. Předseda a vědecký sekretář SHKM budou na jednání ve Štiříně (viz níže) hovořit na toto téma s hlavním hygienikem, protože odběr ze strany hygienických stanic a zdravotních ústavů je pro rok 2012 minimální: ZÚ Ostrava 2 ks, ZÚ Brno 1 ks, KHS Libereckého a Pardubického kraje po 4 ks, KHS Jihomoravského, Karlovarského, Královéhradeckého a Olomouckého kraje po 1 ks, ostatní KHS a ZÚ žádný výtisk! Výbor SHKM rovněž diskutoval možnosti dalších příjmů vydavatele časopisu, např. zpoplatnění článků s grantovou dedikací nebo zpoplatnění zrychleného otištění článku.
 • Výbor schválil vyplacení 6000,- Kč ing. Ramešovi za správu webu SHKM.

Odborné akce v roce 2012, které se konaly pod záštitou SHKM nebo které SHKM (spolu)organizovala:

 • Výživa a zdraví (Teplice, 18.–19.9.2012)
 • Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi (Praha, 13.9.2012)
 • Celostátní seminář hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá, 5.–6.11.2012).
Všechny akce proběhly úspěšně.

Specializační vzdělávání ve zdravotnictví

 • V listopadu proběhla atestační zkouška na 2. lékařské fakultě UK – jedna úspěšně atestující z Vojenského zdravotního ústavu. 

Spolupráce s MZ při přípravě reformy hygienické služby

 • Výbor SHKM stále čeká na oficiální odpověď MZ. Nicméně vzhledem k navrhovaným legislativním změnám (novela zákona o potravinách), které by měly hygienickou službu připravit o část kompetencí v dozoru nad veřejným stravováním, vydal výbor SHKM k této otázce stanovisko „Dozor nad bezpečností potravin by měli mít hygienici“, kterým podpořil hlavního hygienika a které lze nalézt na webu společnosti v sekci Novinky

Šedesáté výročí hygienické služby (1952–2012)

 • Ministerstvo zdravotnictví uspořádalo slavnostní akci na zámku Štiřín ve dnech 17.-18.12.2012, kam byl pozván i zástupce SHKM. Podrobnosti budou uvedeny v časopise Hygiena.

Databáze témat, které hygienická služba vnímá jako problematické a které by se měly řešit

 • Prof. Fiala představil svůj již dříve ohlášený návrh na vytvoření „databáze“ teoretických a praktických témat, která by měla být aktuálně výzkumně řešena v oblasti primární prevence (zejména v oblastech vlivu pracovního/mimopracovního prostředí a vlivu životního stylu na zdraví), protože je hygienická služba vnímá jako prioritní, ale nemá kapacitu k jejich odbornému řešení. Jedná se o vhodná témata pro postgraduální studenty, kde by se setkávaly požadavky hygienické služby (KHS) a kapacita akademické sféry. Prof. Fiala sepíše záměr podrobně, pak bude jménem SHKM postoupen hlavnímu hygienikovi.

Další body jednání:

 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz. Výbor rovněž členům připomíná povinnost nahlášení změn v kontaktu, pokud nastaly – je nutné udržovat databázi členů aktuální. Zároveň výbor musí oznámit aktuální změny ve výboru vedení ČLS JEP.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby své zajímavé prezentace z konferencí/seminářů, které nejsou jinde dostupné, nabídli ke zveřejnění na webové stránky SHKM, kde byl pro tento účel otevřen speciální prostor v sekci Lékaři. Prezentace můžete posílat přímo správci stránek Ing. Ramešovi (rames@szu.cz).
 • Je nutné připravit rozpočet na SHKM na rok 2013. Návrh sestaví předseda s pokladníkem.
 • Na příštím jednání se chce výbor SHKM zabývat otázkou náboru nových členů. MUDr. Kožíšek připraví návrh informačně-propagačního textu. Úkol trvá.
 • Konference o veřejném zdraví v zemích Visegrádu (ČR, Maďarsko, Polsko, SR). Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ) pořádá ve dnech 9.–10.5.2013 v Košicích mezinárodní konferenci "Pridať roky životu a život rokom v krajinách V4". Jejím cílem je podpořit rozvoj systémů veřejného zdravotnictví v zemích Visegrádské čtyřky a přispět k prodloužení průměrné délky života v dobrém zdraví. Konference je určena především pracovníkům v oblasti veřejného zdraví. Termín pro přihlášení aktivních příspěvků a posterů je do 31. ledna 2013. Podrobnosti lze nalézt na pozvánce.

Příští jednání výboru bude v úterý dne 12.2. 2013 od 10:00 na obvyklém místě (zasedací místnost Ústavu výživy 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10).

Zápis připravili: MUDr. Kožíšek a MUDr. Dlouhý

Zápis schválil: Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 21.12.2012


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst