Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 23.4 2013

Přítomni: Dlouhý, Kožíšek, Kříž, Fiala, Wasserbauer, Provazník, Ševčík, Kollárová

Omluveni: Müllerová, Janout, Rážová

Jednání řídil předseda SHKM, doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Hospodaření a ekonomická situace SHKM

 • Výbor SHKM obdržel od ČLS oficiální vyúčtování za rok 2012. Náklady činily 16 375,93 Kč (příspěvek na čas. Hygiena; osobní náklady správce webu; poštovné, bankovní poplatky; ostatní), výnosy 30 943,39 (členské příspěvky, konference), výsledek před zdaněním 14 567,46 Kč. Stav fondu k 1.1.2013 činil 18 150,- Kč
 • Trvá úkol hledání inzerentů a nových předplatitelů časopisu Hygiena, aby se tím finančně ulevilo SZÚ, který ho vydává.

Odborné akce v roce 2013, které se budou konat pod záštitou SHKM nebo které bude SHKM (spolu)organizovat:

 • Výživa a zdraví (Teplice, 17. – 19. září 2013). Pozvánka bude vyvěšena na web SHKM.
 • Konference Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi konaná u příležitosti 60. výročí rozdělení pražské lékařské fakulty na tři fakulty samostatné a zahájení výuky medicíny (a hygieny) na Královských Vinohradech (Praha, říjen–listopad 2013).
 • Celostátní seminář hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá, podzim 2013) ?

Specializační vzdělávání ve zdravotnictví

 • Atestační zkoušky z hygieny a epidemiologie se budou v roce 2013 konat na LF MU v Brně.
 • Předatestační kurz Hygiena a epidemiologie se bude konat na 13.5.–17.5.2013 na 3. LF UK, přihlášeny jsou dvě posluchačky.
 • Povinný kurz Novinky v hygieně a epidemiologii se bude konat na podzim na 3. LF UK.

Spolupráce s MZ při přípravě reformy hygienické služby

 • Výbor SHKM vyslechl od dr. Wasserbauera informaci, že Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví byla schválena a vyvěšena na webových stránkách ministerstva zdravotnictví.  Koncepce byla zaslána do Senátu, kde k ní bude možná uspořádán seminář.

Kompetence v dozoru nad veřejným stravováním

 • Dne 27.2. se konal v Poslanecké sněmovně seminář  "Novela zákona o potravinách z pohledu ochrany veřejného zdraví (aneb od vidlí po vidličku nebo od člověka k člověku?)", pořádaný Výborem pro zdravotnictví PS pod záštitou místopředsedy výboru MUDr. Jiřího Štětiny. Na semináři vystoupili hlavní hygienik ČR MUDr. Vladimír Valenta se sdělením Novela zákona o potravinách z pohledu ochrany veřejného zdraví a předseda SHKM doc. Pavel Dlouhý se sdělením Opravdu chceme snížit úroveň ochrany veřejného zdraví?   
 • Stanovisko výboru SHKM Dozor nad bezpečností potravin by měli mít hygienici  podpořila Vědecká rada 3. lékařské fakulty. Děkan fakulty o této skutečnosti informoval ministra školství, mládeže a tělovýchovy prof. Fialu a požádal ho o podporu naší snahy o odmítnutí sporných částí novely.
 • Dr. Wasserbauer informoval, že návrh novely bude v nejbližších dnech projednán vládou (stalo se dne 2.5.2013 – vláda část návrhu, která se týkala převedení kompetencí dozoru nad veřejným stravováním na ministerstvo zemědělství, zamítla).

Další body jednání:

 • Bylo předáno čestné uznání ČLS JEP za publikační činnost prof. Hrubé a ing. Ramešovi za vedení webových stránek SHKM.
 • Čestné uznání doc. Křížovi za vedení redakční rady a péči o zvelebení časopisu Hygiena bude předáno na podzim, na konferenci „Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi).
 • Výbor schválil přijetí nové členky SHKM, Ing. Hany Střítecké, Ph.D. (Hradec Králové) a MUDr. Jany Fajfrové (Hradec Králové).
 • Výbor obdržel připomínku, že žadatelé o členství nejsou o svém přijetí náležitě vyrozuměni. Rozhodl, že napříště bude novým členům zasíláno potvrzení o členství a dopis, v němž budou informováni o možnostech svého zapojení do práce SHKM. Přípravou byli pověřeni předseda doc. Dlouhý a místopředseda dr. Kožíšek.
 • Předseda si vyžádal od sekretariátu ČLS JEP aktuální seznam členů; tento bude následně zkontrolován a poskytnut redakci časopisu Hygiena.
 • Předseda se bude prostřednictvím redakce informovat na možnosti zasílání časopisu do zahraničí (v individuálních případech, na základě žádosti členů SHKM, kteří v zahraničí dlouhodobě pobývají).
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz. Výbor rovněž členům připomíná povinnost nahlášení změn v kontaktu, pokud nastaly – je nutné udržovat databázi členů aktuální.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby své zajímavé prezentace z konferencí/seminářů, které nejsou jinde dostupné, nabídli ke zveřejnění na webové stránky SHKM, kde byl pro tento účel otevřen speciální prostor (http://www.spolecnost-hygieny.cz/lekari). Prezentace lze posílat přímo správci stránek Ing. Ramešovi (rames@szu.cz).
 • Výbor by na svém příštím zasedání rád uvítal hlavního hygienika dr. Valentu a prodiskutoval s ním otázky dalšího směřování a koncepce hygienické služby a vzdělávání pracovníků v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Pozvání zajistí předseda doc. Dlouhý.

Příští jednání výboru: předběžně ve čtvrtek 20.6. od 9:30 na 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10; definitivní termín bude potvrzen dodatečně.

Zápis připravili: MUDr. Kožíšek a MUDr. Dlouhý

Zápis schválil: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 7.5.2013


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst