Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 21.10.2014

Přítomni: Dlouhý, Kollárová, Kožíšek, Provazník 
Omluveni: Fiala, Kříž, Müllerová, Rážová, Ševčík, Wasserbauer

Jednání řídil předseda SHKM, doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Příprava voleb a valné hromady

 • Vzhledem ke končícímu funkčnímu období stávajícího výboru je nutné do konce roku 2014 uspořádat valnou hromadu SHKM a volby nového výboru.
 • Výbor rozhodl, že volby proběhnou ve dvou etapách (kolech). Smyslem prvního kola je sestavení kandidátky pro samotnou volbu během valné hromady.
 • Do konce října budou obesláni všichni členové SHKM dopisem a seznamem členů, na kterém zatrhnou nejvýše 10 nominací – společně do výboru i revizní komise. Nominaci je nutné zaslat zpět nejpozději do 17.11. S dopisem bude zároveň rozeslána pozvánka na valnou hromadu.
 • Výbor osloví navržené kandidáty, zda jsou ochotni kandidovat do voleb a do jakého orgánu (výbor, revizní komise), a sestaví kandidátku.
 • Valná hromada s volbami se bude konat dne 11.12.2014 od 13:00 hod v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2.
 • Na valnou hromadu je potřeba připravit zprávu o činnosti (výroční zprávu – připraví předseda na základě zápisů), zprávu o hospodaření (připraví pokladník) a zprávu revizní komise (připraví revizní komise).

Specializační vzdělávání ve zdravotnictví

 • Kurz „Novinky z hygieny a epidemiologie“ proběhne v listopadu 2014 na 3. LF UK, jsou přihlášeni dva zájemci.
 • Atestační zkoušky z hygieny a epidemiologie se budou v roce 2015 konat na LF v Olomouci (20.5. a 11.11.).
 • Povinné teoretické kurzy se budou v roce 2015 opět konat na 3. LF UK (předatestační kurz HaE11. - 15. 5.; Novinky z HaE 14. - 25. 9.).
 • Členové výboru SHKM mají za úkol podívat se na požadavky (náplň) oboru "Hygiena a epidemiologie", zda jsou reálné. Náplně vyšly ve věstníku MZ v roce 2011 (částka 5) – viz http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2011_5049_2162_11.html. V případě potřeby bude SHKM iniciovat změnu náplně.
 • Výbor SHKM se usnesl, že by bylo vhodné definovat koncepci minima hygienicko-epidemiologických znalostí absolventa lékařských fakult v ČR (bez ohledu na to, jaký obor hodlá v budoucnu dělat). Výbor SHKM s tímto návrhem seznámí hlavního hygienika a další dvě odborné společnosti (pro epidemiologii a pracovní lékařství) a požádá je o spolupráci na této koncepci. Zároveň bude tato problematika diskutována na konferenci Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi 19.11.2014, které se zúčastní zástupci příslušných vysokoškolských pracovišť.

Rozpočet SHKM

 • Základní fond k začátku roku 2014 byl 26.831 Kč. Bilance za první pololetí (příjmy a výdaje) je +16.480 Kč. Očekávané výdaje do konce roku 2014: osobní náklady (sekretářka a správce webových stránek), příspěvek časopisu Hygiena.
 • Výbor schválil rozpočet na rok 2015: příjmy celkem 28.000,- Kč (z toho: členské příspěvky 23.000,- Kč, dary 5.000,- Kč); výdaje celkem 21.000,- Kč (z toho: materiálové náklady 3.000,- Kč, občerstvení, cestovné, služby: 3.000,- Kč, osobní náklady 15.000,- Kč).

Další body jednání:

 • Výbor vzal na vědomí informaci o zrušení členství, které oznámila MUDr. Věra Faierajzlová.
 • Výbor schválil znění dopisu, který pošle členům, kteří nejméně za dva roky nezaplatili členský příspěvek (kontrolu placení příspěvků provedla sekretářka SHKM).
 • Dr. Kožíšek informoval výbor o práci na propagačním (náborovém) letáku SHKM: chybí ještě jedno krátké prohlášení významných členů, proč jsou členy společnosti. Bude oslovena prof. Hrubá.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz. Výbor rovněž členům připomíná povinnost nahlášení změn v kontaktu, pokud nastaly – je nutné udržovat databázi členů aktuální. MUDr. Wasserbauer osloví ředitele KHS a ZÚ, aby požádali členy SHKM o sdělení své e-mailové adresy.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby své zajímavé prezentace z konferencí/seminářů, které nejsou jinde dostupné, nabídli ke zveřejnění na webové stránky SHKM, kde byl pro tento účel otevřen speciální prostor (http://www.spolecnost-hygieny.cz/lekari). Prezentace lze posílat přímo správci stránek Ing. Ramešovi (rames@szu.cz).

Příští jednání výboru: na přelomu listopadu a prosince 2014, přesný termín a místo budou upřesněny.

Zápis připravili: MUDr. Dlouhý, MUDr. Kožíšek
Zápis schválil: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 22.10.2014

[Pozvánka na valnou hromadu]


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst