Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 2.2.2012

Přítomni: Dlouhý, Kollárová, Kožíšek, Kříž, Müllerová, Provazník
Host: Rážová
Omluveni: Wasserbauer, Ševčík, Fiala

Jednání řídil předseda SHKM, Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, PhD.

Hospodaření a ekonomická situace SHKM
 • V roce 2011 neměla SHKM žádné výdaje (vzhledem k záporné bilanci z předchozího období), pouze příjmy a to 31 000 Kč (z toho 21 tisíc členské příspěvky a 10 tisíc dar od organizátorů konference "Výživa a zdraví". Konečný zůstatek na účtu k 31.12.2011 byl 18 074,– Kč.
 • Výbor se na základě současné situace rozhodl vyplatit 3000,– Kč Ing. Ramešovi za správu webu SHKM. Také je možné proplácet cestovní náklady mimopražským členům na schůze výboru.
 • Výbor vyzývá členy k hledání inzerentů a nových předplatitelů časopisu Hygiena, aby se tím finančně ulevilo SZÚ, který ji vydává.
Odborné akce v roce 2012, které se budou konat pod záštitou SHKM nebo které bude SHKM (spolu)organizovat:
 • Výživa a zdraví (Teplice, září 2012), téma: Význam hlavních živin pro ovlivňování zdraví
 • Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi (pokračování konference v Plzni, která proběhla 15.9.2011)
 • Celostátní seminář hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá, podzim 2012)
 • Nápady na další akce jsou vítány.
Spolupráce se Společností sociálního lékařství ČLS
Doc. Martin Dlouhý (VŠE), předseda Společností sociálního lékařství se obrátil na SHKM s nabídkou uspořádání společného semináře (21.3.2012), který by se věnoval ekonomickým aspektům prevence. Za SHKM na semináři vystoupí doc. J. Kříž.
Chystané změny systému specializačního vzdělávání ve zdravotnictví
Zatímco vzdělávání v základních oborech (včetně hygieny a epidemiologie) přešlo z IPVZ na lékařské fakulty, vzdělávání v nadstavbových oborech bude nadále zajišťovat IPVZ. Sešla se oborová rada pro Hygienu a epidemiologii a mj. domluvila, že v jednom roce se budou pořádat kurzy pouze na jedné lékařské fakultě (v roce 2012 na 3. LF). Důvodem je dostačující kapacita a očekávaná prodělečnost těchto akcí.
Atestace v roce 2012 se uskuteční na 2. LF UK v Praze. Ministr zdravotnictví jmenuje členy atestační komise.
Spolupráce s MZ při přípravě reformy hygienické služby
Od vstřícného dopisu ministra z února 2011, kterým přizval zástupce SHKM do pracovní skupiny, nebyla již SHKM více kontaktována a přizvána na žádné jednání této skupiny. Přestože je nejisté, zda se skupina vůbec schází a pracuje, předseda SHKM napíše v této věci panu ministrovi připomínající resp. urgující dopis, ve kterém zmíní současnou kritickou situaci hygienické služby, způsobenou mimo jiné právě absencí jasné koncepce, kterou by MZ respektovalo.
Další body jednání:
 • Výbor SHKM souhlasí s přijetím nových členů společnosti: A. Skaunicové, Mgr. J. Urbišové, PaedDr. D. Fialové a MUDr. B. Kučerové.
 • Výboru rovněž došlo oznámení, že ze společnosti vystupuje doc. Hlúbik, člen výboru.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz
 • Výbor přijal rezignaci MUDr. Rážové na členství ve výboru, nicméně s povděkem zaznamenal informaci, že se bude jako členka SHKM podílet na správě financí společnosti ve funkci pokladníka.
 • Vzhledem k odstoupení dvou členů výboru se výbor rozhodl oslovit dva kandidáty, které při volbách dostali (po zvoleném výboru) největší počet hlasů, s dotazem, zda by byli ochotni stát se členy výboru.

Příští jednání výboru bude dne 27. března 2012 od 9:30 na 3. LF UK.

Zápis připravili: MUDr. Kožíšek a MUDr. Dlouhý

Zápis schválil: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 13.2.2012


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst