Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 17.9.2012

Přítomni: Dlouhý, Kožíšek, Müllerová, Provazník, Ševčík,Host: Rážová

Omluveni: Fiala, Janout, Kollárová, Kříž, Wasserbauer

Jednání řídil předseda SHKM, doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Hospodaření a ekonomická situace SHKM

 • Smlouva pro Ing. Rameše je připravena a v posledním týdnu v září by měla být podepsána předsedou, poté bude zaslána ing. Ramešovi k podpisu.
 • Trvá úkol hledání inzerentů a nových předplatitelů časopisu Hygiena, aby se tím finančně ulevilo SZÚ, který ji vydává.

Odborné akce v roce 2012, které se konají pod záštitou SHKM nebo které SHKM (spolu)organizuje:

 • Výživa a zdraví (Teplice, 18.–19.9.2012): konference proběhla úspěšně za účasti cca 50 odborníků; závěry z konference budou publikovány v časopise Hygiena.
 • Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi (pokračování konference, která poprvé proběhla 15.9.2011 v Plzni): seminář vedoucích "ústavů hygieny" lékařských fakult zaměřený na výuku hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství se konal 13.9.2012 na 1. lékařské fakultě UK v Praze. O výsledcích bude připravena zpráva do časopisu Hygiena. Výbor SHKM doporučuje, aby se tato akce v různém rozsahu pořádala každý rok, přičemž v sudých letech se bude jednat o poradu vedoucích "ústavů hygieny" LF zaměřenou na výuku a v lichých letech o větší akci otevřenou odborné veřejnosti, zaměřenou na vědu a výzkum. Konference zaměřená na výzkum se bude konat v roce 2013 na 3. LF UK.
 • Celostátní seminář hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá, 5.–6.11.2012)

Specializační vzdělávání ve zdravotnictví

 • V listopadu proběhnou atestační zkoušky na 2. lékařské fakultě UK.

Spolupráce s MZ při přípravě reformy hygienické služby

 • Přestože MZ během léta 2012 rozeslalo hygienické službě návrhy nových koncepcí oborů hygiena obecná a komunální, hygiena výživy a PBU a hygiena dětí a mladistvých, SHKM mezi připomínkovacími místy nebyla, což je v rozporu s dřívějším dopisem ministra zdravotnictví. Předseda SHKM napsal v té věci ministru dopis, který je pro informaci přiložen k tomuto zápisu.

Šedesáté výročí hygienické služby (1952–2012)

 • Výbor s lítostí konstatuje, že ministerstvem zdravotnictví různé avizované akce k připomenutí výročí 60 let hygienické služby v ČSR se zřejmě konat nebudou. Proto pověřuje vědeckého tajemníka, aby bylo toto významné výročí připomenuto alespoň zvláštním číslem časopisu Hygiena, nejlépe formou zajímavých kazuistik, které představovaly v jednotlivých hygienických oborech určitá mementa.

Hluková problematika

 • Výbor projednal situaci ohledně návrhu záměru nového zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí, které MZ poslalo do vnitřního a později do vnějšího připomínkového řízení. SHKM nebyla ani v jedné fázi požádána o připomínky, nicméně výbor sleduje situaci a protože je jí znepokojen, vydal k této věci komuniké, které je zveřejněno na webových stránkách společnosti.

Další body jednání:

 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby své zajímavé prezentace z konferencí/seminářů, které nejsou jinde dostupné, nabídli ke zveřejnění na webové stránky SHKM, kde bude pro tento účel otevřen speciální prostor.
 • Výbor SHKM bere na vědomí, že členství ve společnosti bylo zrušeno MUDr. Melicherčíkovi a že naopak za novou členku se přihlásila MUDr. Marie Nejedlá ze SZÚ.
 • Výbor vzal na vědomí informaci o usnesení "Národní priority orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací" z mimořádného zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace, které se konalo dne 31. srpna 2012.
 • MUDr. Ševčík informoval o chystané konferenci "Životné podmienky a zdravie" na Slovensku (Nový Smokovec, 24.–26.9.2012). Výbor ho pověřil pozdravit konferenci jménem výboru SHKM.
 • Na příštím jednání se chce výbor SHKM zabývat otázkou náboru nových členů. MUDr. Kožíšek připraví návrh informačně-propagačního textu. Úkol trvá.
 • Vzhledem k absenci prof. Fialy nemohl být výborem diskutován jeho návrh na vytvoření "databáze" teoretických a praktických témat, která by měla být aktuálně řešena v oblasti primární prevence (zejména v oblastech vlivu pracovního či mimopracovního prostředí a vlivu životního stylu na zdraví). Zůstává jako úkol na příští jednání.

Příští jednání výboru bude v úterý dne 27. listopadu 2012 od 10:00 na 3. LF UK.

Zápis připravili: MUDr. Kožíšek a MUDr. Dlouhý

Zápis schválil: Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 1.10.2012

Příloha: dopis ministrovi zdravotnictví


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst