Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 15.12.2010

Přítomni: Dlouhý, Fiala, Hlúbik, Kožíšek, Kříž, Müllerová, Provazník, Rážová, Ševčík.

Jednání řídil předseda SHKM, MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Plán činností na rok 2011:

Postgraduální vzdělávání

SHKM plánuje odborně zaštítit tradičně organizované konference a pokusit se sama zorganizovat několik menších seminářů k užším tématům (které by v rámci propagace společnosti byly nevýdělečné). Dále se pokusí zorganizovat konferenci oboru hygieny dětí a mládeže, která by navázala na dřívější konference v Rožnově (Dr. Rážová má za úkol oslovit Dr. Klepáče z KHS Plzeň, zda by nebyl ochoten "svůj" mezikrajský seminář přeměnit v celostátní konferenci).
Tradičně zaštítěné akce budou: konference hygieny výživy v Teplicích (odb. garant Dr. Ševčík), konference Liškutínovy dny v Hradci Králové (odb. garant doc. Hlúbik) a Slezské dny preventivní medicíny v Darkově (odb. garant Dr. Šebáková).
SHKM bude po organizátorech zaštítěných konferencí požadovat, aby v případě kladného hospodářského výsledku poskytli SHKM příspěvek podle možností až do výše 10 tisíc Kč. Předseda SHKM osloví Dr. Šebákovou ohledně tohoto příspěvku.

Apelace na ministerstvo zdravotnictví ve věci podpory primární prevence ve zdravotnictví

Po delší diskusi byly dohodnuty následující závěry a úkoly:
  • Pracovní skupina (Dr. Dlouhý, Dr. Kožíšek, doc. Müllerová) připraví návrh dopisu pro předsedu ČLS prof. Blahoše, kterým by vyzval vybrané společnosti ČLS k diskusi nad podobou primární prevence. S návrhem dopisu navštíví předseda SHKM s Dr. Ševčíkem prof. Blahoše a požádají ho o rozeslání dopisu a další pomoc při organizování diskuse mezi společnostmi.
  • Doc. Müllerová se pokusí oficiálně sehnat nový návrh koncepce Zdraví 21 a s doc. Křížem připraví návrh připomínek SHKM, co zde případně chybí z pohledu stávající koncepce hygieny.
  • Všichni členové výboru mají za úkol prostudovat stávající koncepci hygieny a komunitní medicíny (schválenou MZ v r. 2001), zda odpovídá aktuálním požadavkům nebo zda by bylo vhodné ji revidovat, aby mohla sloužit jako základ našich snah. Koncepce je dostupná ke stažení, zveřejněna byla v časopise Hygiena 2002 č. 1.
  • Předseda SHKM napíše dopis panu ministrovi Hegerovi, ve kterém ho bude informovat o novém výboru SHKM a nabídne mu pomoc ve věci vytváření a prosazování primární prevence ve zdravotnictví jako nutné podmínky pro jakoukoli vážně myšlenou reformu zdravotnictví.

Rozpočet SHKM

Dr. Rážová, pokladník SHKM, informovala o současné pasivní bilanci financí SHKM. Aby mohly být ztráty (vzniklé především podporou vydávání časopisu Hygiena) uhrazeny, navrhuje se pro rok 2011 přebytkový rozpočet: příjmy 35 000 Kč (15 tisíc členské příspěvky, 20 tisíc příspěvky od organizátorů konferencí), výdaje 26 000 Kč. Dr. Rážová má za úkol zjistit přesnou výši a strukturu členských příspěvků v roce 2010. Výbor odhlasoval, že výše členského příspěvku v roce 2011 bude stejná jako v roce 2010.

Časopis Hygiena

Vydávání se na základě smlouvy mezi SHKM a SZÚ ujal před několika lety Státní zdravotní ústav (SZÚ) a časopis vychází od té doby bez problémů. Ze smlouvy vyplýval dobrovolný příspěvek SHKM na podporu vydávání časopisu, který si ale nyní nemůže SHKM dovolit, o čemž bude předseda SHKM informovat osobně ředitelku SZÚ. Protože však v zájmu SHKM je i nadále časopis finančně podporovat, členové výboru jsou vyzýváni, aby se pokusili pro časopis sehnat inzerenty. Ti se mohou obracet přímo na Mgr. Janu Veselou, vedoucí oddělení SVI SZÚ (jvesela@szu.cz, tel. 267 082 567)
 

Sekretářka SHKM

Po mnoha letech služby končí koncem roku 2010 ve funkci sekretářka SHKM, paní Libuše Dvořáková (ze SZÚ). Výbor jí za dlouholetou práci upřímně děkuje a přeje mnoho zdraví a úspěchů v osobním životě. Výbor má již vytipovánu její nástupkyni z řad pracovnic Ústavu výživy 3. LF UK, ale vzhledem k finanční situaci SHKM se bude snažit novou smlouvu uzavřít až od března 2011.

Členství v SHKM

Výbor projednal přihlášky a schválil členství v SHKM následujícím novým členům: Ing. Daně Potužníkové, MUDr. Zuzaně Mališové a doc. Michalovi Grivnovi. Na příštím jednání se hodlá výbor zabývat otázkou získávání nových členů.

Nová kontaktní adresa SHKM

V souvislosti se změnou sekretářky dochází také ke změně kontaktní adresy na SHKM. Novou kontaktní adresou bude prozatím adresa předsedy společnosti:
Společnost hygieny a komunitní medicíny
k rukám MUDr. Pavla Dlouhého, PhD.
Ústav výživy 3. LF UK
Ruská 87
100 00 Praha 10
E-mail: Pavel.Dlouhy@lf3.cuni.cz

Různé

Výbor souhlasí s dosavadním rozdělením odborných sekcí SHKM.
Výbor nominoval předsedu SHKM jako delegáta na sjezd ČLS JEP koncem ledna 2011 v Praze.
Příští jednání výboru bude 3.2.2011 od 10:00 na 3. LF UK.

Zápis připravil: MUDr. Kožíšek

Zápis schválil: MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 17.12.2010


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst