Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 13.5.2014

Přítomni: Dlouhý, Fiala, Kožíšek, Kříž, Provazník, Ševčík
Omluveni: Kollárová, Müllerová, Rážová, Wasserbauer

Jednání řídil předseda SHKM, doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Odborné akce v roce 2014, které se budou konat pod záštitou SHKM nebo které SHKM pomáhá organizovat

 • Výživa a zdraví (Teplice, 16.–18.9.2014) – v přípravě.
 • Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi (LF UK Hradec Králové, předběžně 19.11.2014) bude letos zaměřena na výuku, v příštím roce (opět v Hradci Králové) bude jako vědecká konference.
 • Celostátní konference hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá) – předseda SHKM zajistí, aby nedošlo k termínovému střetu s konferencí v Hradci Králové, předběžně plánován termín první týden v listopadu.

Specializační vzdělávání ve zdravotnictví

 • Atestační zkoušky z hygieny a epidemiologie se budou v květnu 2014 konat na 1. LF UK v Praze; ke zkoušce je přihlášena jedna lékařka.
 • Oba povinné kurzy se budou v r. 2014 konat na 3. LF UK, na první termín se však žádný zájemce nepřihlásil.
 • Členové výboru SHKM mají za úkol podívat se na požadavky (náplň) oboru "Hygiena a epidemiologie", zda jsou reálné. Náplně vyšly ve věstníku MZ v roce 2011 (částka 5) – viz http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2011_5049_2162_11.html. V případě potřeby bude SHKM iniciovat změnu náplně.
 • Výbor SHKM se usnesl, že by bylo vhodné definovat koncepci minima hygienicko-epidemiologických znalostí absolventa lékařských fakult v ČR (bez ohledu na to, jaký obor hodlá v budoucnu dělat). Výbor SHKM se obrátí na hlavního hygienika s dopisem (žádostí), zda má pro tuto koncepci nějaké konkrétní zadání. Zároveň se obrátí s tímto návrhem a žádostí o spolupráci i na další dvě odborné společnosti (pro epidemiologii a pracovní lékařství).

Chystaná novela zákona o potravinách

 • Doc. Dlouhý informoval výbor o současné situaci ohledně novely zákona o potravinách, při které hrozilo hygienické službě odejmutí kompetencí v oblasti veřejného stravování. Záznam z tiskové konference k této záležitosti, kde bylo prezentováno i stanovisko SHKM, je na webu MZ ČR. Původní pozměňovací návrh zákona o potravinách se nakonec podařilo nahradit kompromisním, který ponechává hygienické službě její kompetence, ale připouští v provozovnách veřejného stravování také dozor SZPI (původ potravin, skladování) a SVS (kontrola zvěřiny). Návrh bude dále projednán v PS a Senátu. Výbor SHKM diskutoval, zda činit nějaké kroky, aby ani tento návrh nebyl přijat, hlasováním bylo rozhodnuto zatím vyčkat.

Další body jednání:

 • Výbor se seznámil s rozkladem prof. Fialy ve věci nedostatečného zastoupení hygieny v koncepci zdravotnického výzkumu do r. 2020 a schválil dopis adresovaný hlavnímu hygienikovi a prof. Prymulovi, vedoucímu panelu P09 (Hygiena, epidemiologie, veřejné zdravotnictví a ošetřovatelství) nově založené Agentury pro zdravotnický výzkum.
 • Výbor vzal zároveň na vědomí informaci o zrušení členství, které oznámili prof. PhDr. Řehulka, MUDr. Mirko Pulchart a MUDr. Eva Kudlová.
 • Výbor pověřil sekretářku SHKM, aby provedla kontrolu placení členských příspěvků za roky 2013 a 2014. Členům, kteří v loňském roce nezaplatili členský příspěvek, pošle výbor dopis s dotazem, zda mají nadále zájem být členy společnosti, s připomenutím nutnosti plnění této povinnosti a oznámením, že do zaplacení příspěvků nebudou dostávat časopis Hygiena.
 • Výbor po drobných připomínkách schválil text propagačního (náborového) letáku SHKM a rozhodl, aby na volnou půlstranu byla zařazena krátká prohlášení některých významných členů SHKM, proč jsou členy společnosti. Oslovení vybraných členů a dokončení letáku zajistí Dr. Kožíšek.
 • Prof. Provazník informoval výbor o změně výuky hygieny na lékařské fakultě MU v Brně.
 • Výbor se začal zabývat přípravou podzimních voleb do výboru SHKM. Byla zvolena volební komise ve složení: MUDr. Kazmarová, MUDr. Kříž a MUDr. Ševčík.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz. Výbor rovněž členům připomíná povinnost nahlášení změn v kontaktu, pokud nastaly – je nutné udržovat databázi členů aktuální. MUDr. Wasserbauer osloví ředitele KHS a ZÚ, aby požádali členy SHKM o sdělení své e-mailové adresy.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby své zajímavé prezentace z konferencí/seminářů, které nejsou jinde dostupné, nabídli ke zveřejnění na webové stránky SHKM, kde byl pro tento účel otevřen speciální prostor (http://www.spolecnost-hygieny.cz/lekari). Prezentace lze posílat přímo správci stránek Ing. Ramešovi (rames@szu.cz).
 • MUDr. Kožíšek připravil návrh propagačního (náborového) letáku SHKM. Doc. Dlouhý v něm provede drobné opravy a pošle výboru k připomínkám.
 • Příští jednání výboru: druhá polovina června 2014, přesný termín a místo budou upřesněny.

  Zápis připravili: MUDr. Dlouhý, MUDr. Kožíšek
  Zápis schválil: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

  Dne 22.5.2014


   

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst