Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 12.2.2013

Přítomni: Dlouhý, Kollárová, Kožíšek, Kříž, Müllerová, Provazník, Ševčík, Wasserbauer, Rážová (jako host)

Omluveni: Fiala

Jednání řídil předseda SHKM, doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Hospodaření a ekonomická situace SHKM

 • Výbor SHKM dosud neobdržel od ČLS oficiální vyúčtování za rok 2012. Předběžně: jedinými výdaji byl příspěvek SZÚ na vydávání časopisu Hygiena za rok 2012 ve výši 10.000,- Kč a odměna 6000,- Kč ing. Ramešovi za správu webu SHKM v letech 2011-12. Vzhledem k vyšším příjmům hospodařila SHKM s přebytkem.
 • Trvá úkol hledání inzerentů a nových předplatitelů časopisu Hygiena, aby se tím finančně ulevilo SZÚ, který ho vydává. Díky intervenci hlavního hygienika se zvýšil odběr časopisu krajskými hygienickými stanicemi o 25 kusů.
 • Výbor schválil návrh rozpočtu na rok 2013: Příjmy 30.000,- Kč (21.000 členské příspěvky; 9.000,- konference). Výdaje 30.000,- Kč (18.000 osobní náklady; 2.000,- služby a cestovné; 10.000,- příspěvek na vydávání časopisu Hygiena). V případě odlišné výše příjmů budou výdaje upraveny tak, aby byl rozpočet přibližně vyrovnaný, resp. ne ztrátový.

Odborné akce v roce 2013, které se budou konat pod záštitou SHKM nebo které bude SHKM (spolu)organizovat:

 • SHKM ve spolupráci se Společností sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLSJEP uspořádala 6.2.2013 v Lékařském domě v Praze hojně navštívený seminář "Strategické dokumenty péče o zdraví", který pojednával o programech Zdraví 21 a Zdraví 2020 a o přípravě nové koncepce primární prevence, podpory zdraví a hygienické služby, o které referoval hlavní hygienik MUDr. Valenta.
 • X. konference "Zásobení jódem jako prevence tyreopatií a zdroje dietární expozice" (České Budějovice – areál JčU; 15.5.2013). Pořadatelé: Mezirezortní komise pro řešení jódového deficitu při SZÚ, Endokrinologický ústav Praha, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity České Budějovice, SHKM.
 • Výživa a zdraví (Teplice, září 2013).
 • Konference "Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi" konaná u příležitosti 60. výročí rozdělení pražské lékařské fakulty na tři fakulty samostatné a zahájení výuky medicíny (a hygieny) na Královských Vinohradech (Praha, říjen–listopad 2013).
 • Celostátní seminář hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá?, podzim 2013).

Specializační vzdělávání ve zdravotnictví

 • Atestační zkoušky z hygieny a epidemiologie se budou v roce 2013 (v jarním i podzimním termínu) konat na LF MU v Brně.
 • Předatestační kurz se bude konat na jaře 2013 na 3. LF UK, zatím je přihlášena jedna posluchačka.
 • Výbor SHKM s lítostí konstatuje, že mu není známo, jakým způsobem byla sestavena akreditační komise a jaké je její aktuální složení.

Spolupráce s MZ při přípravě reformy hygienické služby

 • Výbor SHKM sice nedostal oficiální odpověď z MZ na svou urgenci (viz předchozí zápisy), nicméně vyslechl od Dr. Wasserbauera potěšující informaci, že byla dokončena "Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví", kterou si od MZ vyžádal svým usnesením č. 499 ze dne 26. 1. 2012 Senát PČR. V pondělí 18. 2. bude o návrhu jednat porada vedení MZ, poté bude rozeslán do vnitřního připomínkového řízení a po následné úpravě bude koncepce předložena Senátu. Materiál má asi 7-8 stran a necelých 50 stran příloh. S touto koncepcí (která využila některé výstupy z pracovních skupin, které chystaly podklady k reformě v uplynulých dvou letech) úzce souvisí hodnocení programu Zdraví 21, o které MZ požádalo SZÚ, a příprava nového programu Zdraví 2020. Je také připravena novela zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., podle které budou veškeré činnosti krajských hygienických stanic (vyjma správní činnosti) považovány za zdravotní službu. Je také připravena menší novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která na všechna místa, kde se hovoří o "ochraně veřejného zdraví", doplňuje "ochrana a podpora veřejného zdraví".

Kompetence v dozoru nad veřejným stravováním

 • Stanovisko výboru SHKM "Dozor nad bezpečností potravin by měli mít hygienici" (viz http://www.spolecnost-hygieny.cz/novinky/dozor- nad-bezpecnosti-potravin-by-meli-mit-hygienici-105), k otázce navrhovaných legislativních změn (novela zákona o potravinách), které by měly hygienickou službu připravit o část kompetencí v dozoru nad veřejným stravováním, bylo rozesláno do redakcí řady médií, ale mělo minimální odezvu. Dr. Rážová informovala o aktuálním vývoji jednání mezi ministerstvy zdravotnictví a zemědělství. V lednu byly sice vypořádány některé technické připomínky k návrhu novely, ale ve věci (převedení) kompetencí dozoru na SZPI stále existuje mezi ministerstvy rozpor, který nevyřešilo ani jednání na úrovni náměstků. Do 28.2. musí být novela předložena do vlády; pokud se do té doby nepovede rozpor překonat, budou o návrhu hlasovat ministři. Proto je na 27.2. svolán seminář do Poslanecké sněmovny, na kterém bude hovořit hlavní hygienik, předseda SHKM a zástupci Asociace restauratérů, která podporuje stanovisko MZ. Byl připraven vysvětlující materiál jak pro pana ministra a členy zdravotního výboru PS, tak pro všechny ředitele KHS, aby se mohli obracet na poslance za jejich kraj.

Šedesáté výročí hygienické služby (1952–2012)

 • Ministerstvo zdravotnictví si výročí hygienické služby připomnělo slavnostní akci na zámku Štiřín ve dnech 17.–18.12.2012, kterého se zúčastnil ministr zdravotnictví, hlavní hygienik i předešlí hlavní hygienici, ředitelé krajských hygienických stanic a zdravotních ústavů i zástupci odborných hygienických společností (doc. Dlouhý, doc. Tuček, Dr. Křížová). Přítomen byl i slovenský hlavní hygienik. K výročí byly vydány vzpomínkové publikace (v ČR i na Slovensku). Podrobnosti budou uvedeny v časopise Hygiena.

Další body jednání:

 • Výbor schválil udělení čestného uznání ČLS JEP prof. Hrubé (za publikační činnost), ing. Ramešovi (za vedení webových stránek SHKM) a doc. J. Křížovi (za vedení redakční rady a celkovou neúnavnou péči o zvelebení časopisu Hygiena).
 • Výbor schválil přijetí nové členky SHKM, Mgr. Jany Fialové, Ph.D. z Brna. Výbor vzal zároveň na vědomí informaci o vystoupení dvou členek společnosti: MUDr. Tušerové (Znojmo) a MUDr. Tučkové (Liberec).
 • Výbor si stanovuje za úkol provést aktualizaci seznamu členů SHKM. Předseda si vyžádá od sekretariátu ČLS JEP seznam členů a na příštím jednání výboru bude seznam projednán, včetně opatření vůči dlouhodobě pasivním (neplatícím) členům.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz. Výbor rovněž členům připomíná povinnost nahlášení změn v kontaktu, pokud nastaly – je nutné udržovat databázi členů aktuální. Zároveň výbor musí oznámit aktuální změny ve výboru vedení ČLS JEP.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby své zajímavé prezentace z konferencí/seminářů, které nejsou jinde dostupné, nabídli ke zveřejnění na webové stránky SHKM, kde byl pro tento účel otevřen speciální prostor (http://www.spolecnost-hygieny.cz/lekari). Prezentace může posílat přímo správci stránek Ing. Ramešovi (rames@szu.cz).
 • Na příštím jednání se chce výbor SHKM zabývat otázkou náboru nových členů. MUDr. Kožíšek připraví návrh informačně-propagačního textu. Úkol trvá.
 • Konference o veřejném zdraví v zemích Visegradu (ČR, Maďarsko, Polsko, SR). Slovenská asociácia verejného zdravia (SAVEZ) pořádá ve dnech 9.–10.5.2013 v Košicích mezinárodní konferenci "Pridať roky životu a život rokom v krajinách V4". Jejím cílem je podpořit rozvoj systémů veřejného zdravotnictví v zemích Visegrádské čtyřky a přispět k prodloužení průměrné délky života v dobrém zdraví. Konference je určena především pracovníkům v oblasti veřejného zdraví. Termín pro přihlášení aktivních příspěvků a posterů byl do 31. ledna 2013. Podrobnosti lze nalézt na adresách http://www.savez.sk/konferencie/planovane/2013 nebo http://conference2013.savez.sk/ .

Příští jednání výboru bude v úterý dne 23.4.2013 od 10:00 na 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10.

Zápis připravili: MUDr. Kožíšek a MUDr. Dlouhý

Zápis schválil: Doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 14.2.2013


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst