Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 11.2.2014

Přítomni: Dlouhý, Kollárová, Kožíšek, Kříž, Müllerová, Provazník, Ševčík, Rážová
Omluveni: Fiala, Wasserbauer

Jednání řídil předseda SHKM, doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Odborné akce v roce 2014, které se budou konat pod záštitou SHKM nebo které SHKM pomáhá organizovat

 • Výživa a zdraví (Teplice, 16.–18.9.2014) – již se plánuje, sešel se přípravný výbor; hlavní téma konference je Budoucnost výživy člověka, dílčí témata pak: Úloha hygienické služby v podpoře zdraví, Úloha mikrobiomu zažívacího traktu člověka a možnost jeho ovlivňování, Metabolický syndrom, Využití psychologie v prevenci chorob.
 • Další akce proběhnou v říjnu a listopadu: Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi (LF UK Hradec Králové), Celostátní konference hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá).

Specializační vzdělávání ve zdravotnictví

 • Atestační zkoušky z hygieny a epidemiologie se budou v roce 2014 konat na 1. LF UK v Praze.
 • Oba povinné předatestační kurzy Hygiena a epidemiologie se budou v r. 2014 konat na 3. LF UK.
 • Zájmem lékařských fakult, které mají příslušnou akreditaci pro teoretickou část vzdělávacího programu v oboru Hygiena a epidemiologie, by mělo být pořádat také nepovinné kurzy a kurzy celoživotního vzdělávání – výbor SHKM tyto aktivity podporuje.

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví

 • MUDr. Rážová informovala výbor o posledním vývoji prosazování nové koncepce hygienické služby a podpory zdraví.
 • Zdraví 2020 – Národní strategii ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí schválila vláda ČR v lednu 2014 svým usnesením č. 23/2014. Předseda vlády ji následně předal oběma komorám Parlamentu, kde bude projednána ve zdravotních výborech (počítá se, že výbory k tomu uspořádají semináře). Přijetí strategie bylo mimo jiné podmínkou pro čerpání evropských fondů pro celé zdravotnictví pro období 2014–2020 (objem prostředků do 5 mld. Kč).
 • Ve středu 5.2.2014 se poprvé sešla rezortní pracovní skupina pro primární prevenci, která má koordinovat realizaci koncepce (strategie). Předsedou je MUDr. Valenta, místopředsedou MUDr. Wasserbauer, tajemnicí Mgr. Špillingová. V SZÚ vzniklo pracoviště pro podporu práce této skupiny. Na schůzce byl přijat časový harmonogram práce a zvoleno 10 garantů prioritních oblastí. Nyní se začne pracovat na osnově akčních plánů pro jednotlivé oblasti. Příští schůzka skupiny, která má 20–25 členů, se plánuje na červen 2014.
 • MUDr. Valenta informoval v lednu o koncepci výbor pro zdravotnictví PS. Výbor přijal dne 23.1.2014 usnesení, že koncepci podporuje a žádá ministra zdravotnictví o její podporu a plnění.
 • S chystanou novelou zákona o potravinách se opět otevřela diskuse o sjednocení dozorových orgánů v oblasti potravin a stravování pod jedno ministerstvo (zemědělství). Výbor SHKM trvá na svém stanovisku z roku 2012: státní zdravotní dozor v oblasti stravovacích služeb musí zůstat v kompetenci hygienické služby, resp. ministerstva zdravotnictví.

Další body jednání:

 • Výbor schválil přijetí nové členky SHKM, Ing. Jitky Sosnovcové (SZÚ, Praha). Výbor vzal zároveň na vědomí informaci o zrušení členství, které ke dni 31.1.2014 oznámila Ing. Martina Mazalová.
 • Doc. J. Kříž informoval výbor o stavu vydávání časopisu Hygiena – zpráva je přílohou k tomuto zápisu. Výbor zároveň navrhl doc. D. Müllerovou jako novou členku redakční rady.
 • Výbor pověřil sekretářku SHKM, aby provedla kontrolu placení členských příspěvků. Členům, kteří v loňském roce nezaplatili členský příspěvek, pošle výbor dopis s dotazem, zda mají nadále zájem být členy společnosti, s připomenutím nutnosti plnění této povinnosti a oznámením, že do zaplacení příspěvků nebudou dostávat časopis Hygiena. Koncept dopisu připraví MUDr. Kožíšek.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz. Výbor rovněž členům připomíná povinnost nahlášení změn v kontaktu, pokud nastaly – je nutné udržovat databázi členů aktuální. MUDr. Wasserbauer se nabídl, že osloví ředitele KHS a ZÚ, aby požádali členy SHKM o sdělení své e-mailové adresy.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby své zajímavé prezentace z konferencí/seminářů, které nejsou jinde dostupné, nabídli ke zveřejnění na webové stránky SHKM, kde byl pro tento účel otevřen speciální prostor (http://www.spolecnost-hygieny.cz/lekari). Prezentace lze posílat přímo správci stránek Ing. Ramešovi (rames@szu.cz).
 • MUDr. Kožíšek připravil návrh propagačního (náborového) letáku SHKM. Doc. Dlouhý v něm provede drobné opravy a pošle výboru k připomínkám.

Příští jednání výboru: v úterý 15.4.2014 od 9:30 hod. na 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10.

Zápis připravili: MUDr. Dlouhý, MUDr. Kožíšek
Zápis schválil: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 19.2.2014


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst