Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 10.12.2013

Přítomni: Dlouhý, Kožíšek, Kříž, Müllerová, Provazník, Ševčík, Wasserbauer, Rameš (host)

Omluveni: Fiala, Kollárová, Rážová

Jednání řídil předseda SHKM, doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.

Hospodaření a ekonomická situace SHKM

 • Za první tři čtvrtletí roku 2013 měla zatím SHKM následující výdaje: 2600,- Kč (čestná uznání, tubusy, garance vzdělávací akce ze strany ČLK); 10.000,- příspěvek pro časopis Hygiena. Další očekávané výdaje: plat sekretářce SHKM (paní Škrabalová) 1000 Kč/měsíc; odměna webmasterovi Ing. Ramešovi (za období 2013/14) bude vyplacena v roce 2014.
 • Trvá úkol hledání inzerentů a nových předplatitelů časopisu Hygiena, aby se tím finančně ulevilo SZÚ, který ho vydává.

Odborné akce v roce 2013, které se konaly pod záštitou SHKM nebo které SHKM pomáhala organizovat

 • Výživa a zdraví (Teplice, 17.–19.9.2013); Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi (Praha – 3. LF UK, 21.11.2013); Celostátní konference hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá, 11.–12.11.2013) – všechny akce proběhly úspěšně, ale jejich rozpočet nedovolil příspěvek pro SHKM.

Odborné akce v roce 2014, které se budou konat pod záštitou SHKM nebo které bude SHKM (spolu)organizovat

 • Výživa a zdraví (Teplice, 16.–18. září 2014)
 • Hygiena a preventivní medicína v teorii a praxi (říjen 2014, pořádá LF UK v Hradci Králové)
 • Celostátní konference hygieny dětí a mládeže (Chodová Planá, listopad 2014).

Specializační vzdělávání ve zdravotnictví

 • Atestační zkoušky z hygieny a epidemiologie se budou v roce 2014 konat na 1. LF UK v Praze.
 • Oba povinné předatestační kurzy Hygiena a epidemiologie se budou v r. 2014 konat na 3. LF UK.

Koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví

 • Diskuse výboru, jak přispět k propagaci nové koncepce mezi odbornou i laickou veřejností. Bylo dohodnuto počkat s akcemi až poté, co bude na koncepci navazující strategie „Zdraví 2020 – Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí” schválena vládou ČR (v prosinci byla schválena poradou vedení MZ). Vedle článků v médiích se navrhuje svolat k nové národní strategii na duben 2014 seminář ve spolupráci s ostatními hygienickými (epidemiologickými) společnostmi.

Plán rozpočtu SHKM na rok 2014

 • Výbor schvaluje pro rok 2014 stejnou výši členského příspěvku jako v roce 2013 čili 530,- Kč (z toho 280,- Kč připadá ČLS a 250,- Kč SHKM).
 • Plánované příjmy v roce 2014: členské příspěvky 21.000,- Kč, konference a dary 5.000,- Kč.
 • Plánované výdaje v roce 2014: osobní výdaje 18.000,- Kč (sekretářka 12.000,- Kč a webmaster 6.000,- Kč), příspěvek časopisu Hygiena 10.000,- Kč, ostatní výdaje 2.000,- Kč.

Další body jednání:

 • Pozvaný host ing. Rameš, webmaster webových stránek SHKM a časopisu Hygiena, informoval výbor o návštěvnosti těchto stránek. Web SHKM má průměrnou návštěvnost okolo 10/den s občasnými vrcholy 50-100 návštěv/den (jmenování hlavního hygienika, zveřejnění koncepce primární prevence). V současné době je na webu téměř 100 dokumentů v pdf formátu. Webové stránky časopisu Hygiena mají v průměru 20-40 návštěv denně, nejvíce jsou navštěvovány novinky a právní aktuality. Značné procento představují vracející se návštěvníci.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby pro snadnější komunikaci oznámili své e-mailové adresy na adresu pavel.dlouhy@lf3.cuni.cz. Výbor rovněž členům připomíná povinnost nahlášení změn v kontaktu, pokud nastaly – je nutné udržovat databázi členů aktuální. MUDr. Wasserbauer se nabídl, že osloví ředitele KHS a ZÚ, aby požádali členy SHKM o sdělení své e-mailové adresy.
 • Výbor vyzývá členy SHKM, aby své zajímavé prezentace z konferencí/seminářů, které nejsou jinde dostupné, nabídli ke zveřejnění na webové stránky SHKM, kde byl pro tento účel otevřen speciální prostor (http://www.spolecnost-hygieny.cz/lekari). Prezentace lze posílat přímo správci stránek Ing. Ramešovi (rames@szu.cz).
 • Výbor pověřil F. Kožíška přípravou návrhu propagačního (náborového) letáku SHKM.
 • Diskuse, jak podchytit aktivity neziskových organizací v oblasti podpory zdraví.
 • Výbor schválil udělit čestné uznání MUDr. Věře Kernové za dlouholetou obětavou práci ve funkci tajemnice redakční rady časopisu Hygiena. Výbor zároveň děkuje JUDr. E. Nekvindové za přípravu pravidelných aktuálních přehledů hygienické legislativy pro časopis Hygiena a Ing. B. Ramešovi za správu webových stránek SHKM a časopisu Hygiena.

Příští jednání výboru: v úterý 11. 2. 2014 od 10:00 hod. na 3. LF UK, Ruská 87, Praha 10.

Zápis připravili: MUDr. Dlouhý, MUDr. Kožíšek
Zápis schválil: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 6.1.2014


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst