Zápisy z výboru

Zasedání výboru SHKM dne 1.6.2011

Přítomni: Dlouhý, Fiala, Hlúbik, Kožíšek, Provazník, Ševčík
Omluveni: všichni ostatní členové výboru

Kontrola zápisu z minulého jednání (16.2.) – viz následující body:
Zdraví 21
Připomínky k hodnotícímu dokumentu MZ byly zaslány na ministerstvo zdravotnictví.
Spolupráce s MZ při přípravě reformy hygienické služby
Od vstřícného dopisu ministra z února 2011, kterým přizval zástupce SHKM do pracovní skupiny, nebyla již SHKM více kontaktována a přizvána na žádné jednání této skupiny. Přestože je nejisté, zda se skupina vůbec schází a pracuje, předseda SHKM napíše v této věci panu ministrovi připomínající dopis.
Chystané změny systému specializačního vzdělávání ve zdravotnictví
Předseda SHKM jednal s MUDr. Polaneckým (IPVZ) o chystaných změnách ve specializačním vzdělávání a náplni oboru hygiena a epidemiologie.
Doc. Hlúbik sdělil, že v květnu schválilo MZ nový vzdělávací program pro obor hygiena a epidemiologie, připravený pracovní skupinou, jíž byl členem.
Problematika hlukových limitů
Tiskem proběhla zpráva, že MZ svůj návrh na novelu nařízení vlády, kterým by mělo dojít k zmírnění hlukových limitů ve venkovním prostředí, stáhlo a nebude ho nyní prosazovat. Výbor SHKM již dříve, v rámci diskuse nad zmíněnou novelou, navrhl Ing. Hellmuthovi (NRL pro komunální hluk), který SHKM vytýkal akademický a nerealistický přístup, schůzku k této problematice. Nabídka trvá i nadále, ale prozatím se výbor SHKM problematice hluku aktuálně nevěnuje.
Problematika zdravotních ústavů a hygienické služby
V poslanecké sněmovně proběhl dne 5. 5. 2011 seminář na téma "Problematika zdravotních ústavů a hygienické služby", který pořádal podvýbor Výboru pro zdravotnictví pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci pod záštitou poslankyně MUDr. Patricie Kotalíkové. Na semináři, kterého se zúčastnilo asi 10 poslanců vládní koalice i ČSSD a hojně pracovníků z hyg. terénu, odezněla tato sdělení: Kříž (SHKM) – Hygienická služba, Podíl na péči o zdraví obyvatelstva a problémy posledních let; Staněk (ZÚ Ústí n.L.) – Hospodaření zdravotních ústavů v období 2007–2010; Fránová a Tůma (ZÚ Plzeň) – Ochrana zdraví a prevence se vzdaluje občanům; Břeňková (odborový svaz) – Transformace ZÚ ano, ale po veřejné diskusi; Vít (MZ ČR) – Současné problémy v oblasti veřejného zdraví. Referát doc. Kříže o semináři je přílohou k tomuto zápisu.
SHKM jako účastník připomínkového řízení k novým legislativním návrhům
  • Novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která byla zaměřena především na úpravu požadavků na koupaliště a ke které podávala také SHKM své připomínky (do Senátu), byla schválena a vydána ve sbírce zákonů pod č. 151/2011 Sb.
  • SHKM (a pravděpodobně ani ČLS JEP) nedostala v rámci vnitřního připomínkového řízení k připomínkám návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví, který se zabýval reformou zdravotních ústavů a krajských hygienických stanic. Výbor SHKM vyčká, co z připomínek uplatněných zdravotními ústavy a krajskými hygienickými stanicemi MZ zapracuje do návrhu pro vnější připomínkové řízení.
  • Výbor SHKM nemá žádné připomínky k předložené novele vyhlášky č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení.
Další body jednání:
  • Výbor SHKM navrhuje pozvat na jednání výboru hlavního hygienika k diskusi nad strategií rozvoje veřejného zdraví. Členové výboru se tímto vyzývají, aby navrhli témata k této diskusi.
  • Změna ve výboru. MUDr. Rážová odstoupila z rodinných důvodů z výboru SHKM.
Úkoly z předchozích zasedání výboru, které zůstávají nesplněny:
  • Pracovní skupina (Dr. Dlouhý, Dr. Kožíšek, doc. Müllerová) připraví návrh dopisu pro předsedu ČLS prof. Blahoše, kterým by vyzval vybrané společnosti ČLS k diskusi nad podobou primární prevence chorob ve svých oborech. S návrhem dopisu navštíví předseda SHKM s Dr. Ševčíkem prof. Blahoše a požádají ho o podporu vyšší aktivity ČLS v primární prevenci chorob.
  • Na příštím jednání se hodlá výbor zabývat otázkou získávání nových členů SHKM.

Zápis připravili: MUDr. Kožíšek a MUDr. Dlouhý

Zápis schválil: doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D., předseda SHKM

Dne 10.6.2011

Příloha:

Informace o semináři v Poslanecké sněmovně dne 5.5.2011 na téma Problematika zdravotních ústavů a hygienické služby

Seminář pořádal podvýbor Výboru pro zdravotnictví pro oblast zdravotní péče, vzdělávání a prevenci, pod záštitou poslankyně MUDr. Patricie Kotalíkové.
Sdělení: Kříž – Hygienická služba, Podíl na péči o zdraví obyvatelstva a problémy posledních let; Staněk (ZÚ Ústí n.L.) – Hospodaření zdravotních ústavů v období 2007–2010; Fránová a Tůma (ZÚ Plzeň) – Ochrana zdraví a prevence se vzdaluje občanům; Břeňková (odb. svaz) – Transformace ZÚ ano, ale po veřejné diskusi; Vít (MZ ČR) – Současné problémy v oblasti veřejného zdraví.
Na semináři byla bohatá účast pracovníků z terénu a asi 10 poslanců z koalice i ČSSD (dr. Krákora). Ve svém sdělení jsem poměrně ostře a adresně kritizoval hlavního hygienika za nerespektování platné koncepce oboru, špatné řízení transformace ZÚ, nadměrnou preferenci represivních forem práce a nedostatečnou aktivitu v programové primární prevenci. Ing. Staněk v nekonfliktním sdělení popsal, jak se vyrovnává ústav s redukovanými financemi, Fránová s Tůmou v zajímavém sdělení prokazovali, jak od doby okresních hygienických stanic po dnešek, se hygiena postupně občanům vzdálila a dál bude vzdalovat a na příkladu HIV/AIDS dokazovali prohlubující se krizi v možnostech práce s klienty. Hlavní hygienik neměl připravený referát a spíš jen reagoval na předešlá sdělení.
Z Vítova vystoupení proto jen několik myšlenek: Uznává, že koncepce hygieny je správná, ale v praxi se nedá bezezbytku realizovat. Hygienická služba se nemůže vyhnout finančním problémům, které postihly celou státní správu. Za jednu z příčin pokládá i to, že neexistuje společenská objednávka primární prevence, která by této oblasti dala nějakou prioritu. Řekl, že bychom potřebovali dlouhodobou koncepci ochrany veřejného zdraví. Ke kritizované destrukci podpory zdraví uvedl, že ani dřívějších sto pracovníků by pro primární prevenci nic neznamenalo, a primární prevenci by se měli věnovat praktičtí lékaři, včetně pomoci lidem, kteří mají problémy s HIV/AIDS. Zmínil se i o malé atraktivitě služby pro mladé lékaře – chápe, že důvodem je orientace služby na represivní formy práce. Věc se však dá řešit, uvedl příklad Liberce, kam zvou studenty 3. LF na praxi.
Diskuse byla, bohužel, poměrně krátká a žádné závěry se nedělaly. Po semináři mi řada kolegů vyslovila přesvědčení, že mělo význam poslance informovat, aby si udělali určitý názor.
Možná stojí za upozornění, že nahoře citovaný podvýbor má v názvu i prevenci.
6.5.2011, doc. MUDr. Jaroslav Kříž


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst