Novinky

Začlenění České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH) jako organizační složky ČLS JEP

MUDr. Kolářová z Ústavu preventivního lékařství LF MU v Brně informovala vědeckého sekretáře SHKM doc. Kříže o začlenění České společnosti nemocniční epidemiologie a hygieny (SNEH) jako organizační složky ČLS JEP:

Jde o završení aktivit předchozí a Vám známé Společnosti nemocniční hygieny (SNH), která existuje již od roku 1991 na bázi občanského sdružení pracovníků ve zdravotnictví činných v oblasti nemocniční hygieny a epidemiologie.
Společnost byla založena prof. Benckem a odborníky v oblasti hygieny a epidemiologie na základě sílící potřeby vytvořit profesní platformu zabývající se specifickou problematikou nemocniční epidemiologie, která by byla schopna definovat potřeby moderního zdravotnického zařízení a určovat směr, kterým by se péče o pacienty a jejich bezpečnost v nemocnicích měla ubírat.
Vzhledem k vzrůstajícímu zájmu o obor nemocniční epidemiologie a hygieny ze strany odborné veřejnosti, managementů nemocnic, klinických lékařů, ale i médií a zejména pacientů samotných, dospěli jsme k potřebě přehodnotit současný statut naší společnosti z formy občanského sdružení na formu, která by více odpovídala oficiálnímu a odbornému zaměření společnosti a mohla by být i do budoucna rovnocenným partnerem pro jednání s externími partnery i kolegy z jiných oborů.
Ve správnosti úvahy utvrdila zakladatele SNEH i výzva MZ z počátku roku 2009, kdy byli požádáni o úzkou a velmi konkrétní spolupráci na přípravě a plnění programů WHO v oblasti Bezpečnost a zdraví pacientů, konkrétně k odborné garanci prevalenčních studií nozokomiálních nákaz, jejichž pravidelné provádění v členských státech EU bylo navrženo Evropským centrem pro kontrolu infekcí (ECDC), k čemuž se ČR přihlásila. Metodika našich dřívějších prevalenčních studií se stala podkladem pro celonárodní prevalenční studii organizovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR na odděleních ARO a JIP na podzim roku 2009 v rámci zmíněného programu WHO.
Činnost nemocničních epidemiologů a dosavadní SNH je rovněž bohatě dokumentována v rámci Sdružení fakultních nemocnic (dnes Asociace nemocnic), kde jsme se významně podíleli na přípravě akreditačních standardů a přípravě k akreditaci v kategorii Sledování nemocničních infekcí.
Po dobu své dosavadní existence si naše společnost vydobyla spolehlivý kredit mezi odbornou veřejností, což dokazuje zejména vysoká účast na našich konferencích a seminářich (mezinárodní konference nemocniční hygieny se konají pravidelně jedenkrát ročně již po dobu 18 let), včetně aktivní účasti renomovaných přispěvatelů z naší republiky i ze zahraničí. Od roku 1999 je SNH členem Mezinárodního sdružení pro kontrolu infekcí (International Federation of Infection Control). Většina aktivních členů společnosti jsou pravidelnými přispěvateli do odborných periodik, včetně impaktovaných, a rovněž tak se aktivně účastní konferencí a vzdělávacích akcí různých lékařských oborů u nás i v zahraničí.

Cíle SNEH ČSL JEP:

 • Vyvíjet obecně prospěšné aktivity vedoucí ke zkvalitnění péče o pacienta a jeho bezpečí z pohledu nemocničních infekcí
 • Přispívat k rozvoji a rozšiřování vědecky podložených poznatků preventivních lékařských oborů i oborů příbuzných, zejména organizováním vzdělávacích aktivit a publikační činností
 • Usilovat o využívání nových poznatků z oboru v péči o pacienta spoluprací s managementy nemocnic i spoluprací se zákonodárnými orgány formou konzultací k úpravám či tvorbě souvisejících právních předpisů a metodických pokynů
 • Klást zvláštní důraz na preventivní činnost ve zdravotnických zařízeních nerepresivního charakteru
 • Podílet se na vytváření koncepce oboru nemocniční epidemiologie a hygiena.
Členskou základnu naší společnosti tvoří zejména nemocniční epidemiologové a hygienici z fakultních nemocnic a dalších, převážně nadregionálních zdravotnických zařízení a ústavů. Na ustavující schůzi dne 29.3.2010 byl zvolen výbor SNEH ve složení:
 • předseda: MUDr. Marie Kolářová,CSc. FN Brno
 • místopředseda: MUDr. Pavel Totušek, IKEM Praha
 • jednatel: MUDr. Beata Čečetková, FTN Praha
 • pokladník: MUDr. Jaroslav Jirouš, FN Plzeň
 • členové výboru: MUDr. Jaromíra Kratochvílová, FN USA v Brně
  MUDr. Eva Míčková, FN Hradec Králové
  MUDr. Iva Šípová, Nemocnice České Budějovice, a.s.
 • předseda revizní komise: MUDr. Václava Ryantová, FN KV Praha
 • členové revizní komise: MUDr. Jarmila Kohoutová, FN Olomouc
  MUDr. Věra Kůrková, Nemocnice Písek
 • Čestnými členy výboru byli jmenováni:
  Prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc., 1.LF UK v Praze
  MUDr. Zuzana Kancelová, FTN Praha
Aktuálně se připravuje 18. mezinárodní konference Nemocniční epidemiologie a hygiena ve dnech 19. a 20. října v Brně na výstavišti BVV, viz předběžný program. Informace o připravovaných i proběhlých akcích, včetně pravidelně aktualizovaných informací z oboru, naleznou zájemci na http://www.sneh.cz.
 S pozdravem
MUDr. Marie Kolářová, CSc.,
předsedkyně SNEH ČLS JEP
Oddělení epidemiologie ÚPL LF MU
Kamenice 5
625 00 Brno


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst