Novinky

Nový profesor hygieny

Prezident republiky Václav Klaus jmenoval na návrh Vědecké rady Univerzity obrany dne 30.4.2010 profesorem pro obor hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie doc. Ing. Zdeňka Fialu, CSc., dosavadního docenta na Ústavu hygieny a preventivního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Prof. Ing. Z. Fiala, CSc. se narodil v r. 1955 v Plzni. Diplom inženýra chemie získal na VŠCHT v Pardubicích, v r. 1992 obhájil titul kandidáta chemických věd a v r. 2001 se stal docentem hygieny.

Odborné zaměření nového profesora se týká zejména toxikologie, toxikologické analytiky a hodnocení zdravotních rizik v životním prostředí. Široké zájmy o otázky veřejného zdraví ho přivedly kromě toho ke studiu vlivů pohybové aktivity na organismus. Praktické uplatnění našla jeho erudice v expertizní činnosti pro Zdravotní ústavy. Jako vysokoškolský pedagog přednášel na LF UK v Hradci Králové hygienu, toxikologii a ochranu veřejného zdraví, bioanalytiku na Farmaceutické fakultě UK a ochranu veřejného zdraví v magisterském studiu na Pedagogické fakultě.

Profesor Fiala je členem několika odborných společností (od r. 2001 je členem Společnosti hygieny komunitní medicíny ČLS JEP) a účastní se práce řady akademických odborných útvarů (např. je členem oborové rady preventivních oborů na Univerzitě obrany - Fakultě vojenského zdravotnictví a členem komise pro obhajoby dizertačních prací oborové rady na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové).

Přejeme novému profesorovi hygieny hodně dalších úspěchů v pedagogické i vědecké práci.

Jaroslav Kříž


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst