Novinky

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona, zásadně ohrožuje ochranu veřejného zdraví

Postaví v blízkosti vašeho domu silnici a vy očekáváte protihlukovou stěnu? Marně. Stěžujete si na přílišný hluk z přilehlé továrny? Marně. I takto by to po přijetí tohoto zákona mohlo vypadat. Návrh totiž počítá se zrušením limitů hluku a vibrací pro chráněné venkovní prostory a jejich nahrazení požadavkem na omezení hluku a vibrací na „rozumně dosažitelnou míru“, což v praxi znamená preferenci ekonomických kritérií nad ochranou veřejného zdraví.

Podle platného znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, přísluší oblast ochrany a podpory veřejného zdraví výhradně Ministerstvu zdravotnictví ČR. Dle chystané novely by ale byl mezi orgány ochrany veřejného zdraví zařazen také stavební úřad, který by následně například výše zmíněnou hlukovou problematiku posuzoval. To je ale v přímém rozporu s kompetenčním zákonem (zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů), který toto jasně vymezuje. Krajské hygienické stanice (KHS) přitom v řízení vedených stavebními úřady nedozorují pouze oblast hlukové problematiky, ale také ochranu zdraví při práci, mají ve své gesci dozor nad výstavbou výrobních závodů, a to od drobných provozoven až po velké automobilové závody, všechna zařízení pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, všechna zdravotnická a sociální zařízení, pohřebnictví atp. Pro tuto práci je tedy třeba vysoce odborných znalostí z oblasti ochrany veřejného zdraví a pracovníci KHS musí být k výkonu zdravotnického povolání odborně způsobilí. Je tedy nutné, aby měli zdravotnické vzdělání a své znalosti také neustále prohlubovali.

Jak je známo, hluk patří k nejvýznamnějším negativním faktorům prostředí, který se z dlouhodobého hlediska nepříznivě projevuje na lidském zdraví. Navrhovanou legislativní úpravou tedy stát rezignuje na ochranu občanů před hlukem. Návrh sice nadále počítá s ochranou před hlukem ve vnitřních prostorách, to je ale možné i za stávajícího stavu, nicméně pouze za podmínky vědomé expozice osob, které se dobrovolně rozhodly a zvolily alternativu vstoupit do hlukově zatíženého území. Ostatní obyvatelé ale mají právo na ochranu zdraví zaručené Listinou základních práv a svobod.

Navrhované zakotvení preference ekonomických kritérií nad ochranou veřejného zdraví je z uvedených důvodů nepřípustné a Společnost hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP s tímto návrhem zásadně nesouhlasí.

23.12.2019


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst