Novinky

MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. jmenován docentem

S prodlením, ale s radostí informujeme, že obor hygiena výživy je od loňského roku bohatší o nového odborníka s vědecko-pedagogickým titulem docent. Po úspěšné obhajobě habilitační práce jím byl jmenován MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D.
Doc. Dlouhý nastoupil po promoci na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v roce 1993 do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. O rok později se stal odborným asistentem na 3. LF UK a pod vedením svých dřívějších učitelů, prof. Hrubého a prof. Anděla, se začal systematicky věnovat problematice výživy.
Na fakultě pracuje do dnešních dnů a má zde řadu významných funkcí: je zástupcem koordinátora Centra pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy, vedoucím Katedry preventivního lékařství a od roku 2012 proděkanem pro specializační vzdělávání. V rámci své specializační a vědecké přípravy získal atestaci z hygieny a epidemiologie, nástavbovou atestaci z oboru hygiena výživy a předmětů běžného užívání a licenci České lékařské komory pro obor hygiena výživy. V roce 2008 dokončil postgraduální doktorské studium biomedicíny v oboru preventivní medicína a v témž roce obhájil disertační práci a obdržel titul Ph.D. Habilitační práci obhájil v roce 2010 a v roce následujícím jej rektor Univerzity Karlovy jmenoval docentem pro obor hygiena a preventivní lékařství. Doc. Dlouhý však není jen klasickým akademickým pracovníkem, vždy se zajímal o praktické stránky svého oboru. Aby byl v kontaktu s terénní praxí, měl v minulosti malý úvazek na hygienické stanici ve Svitavách. Pracovní vytížení mu to už dávno nedovoluje, nicméně na toto období a své tamní kolegy dodnes rád vzpomíná.
Vědecká práce doc. Dlouhého se týká tuků a různých skupin mastných kyselin ve výživě. Zaměřil se zejména na studium problematiky trans izomerů nenasycených mastných kyselin a jejich vlivu na zdraví. Dále se podílel na sledování výživových zvyklostí a nutričního stavu různých fragilních skupin populace a studiu metabolického efektu proteinů syrovátky. Doc. Dlouhý publikoval jako autor či spoluautor více než 60 odborných sdělení v monografiích a časopisech. Věnuje se pedagogické činnosti na své mateřské 3. LF, jak v rámci magisterského studia lékařství, tak bakalářského studia Veřejného zdravotnictví. Přednáší v různých postgraduálních kurzech, je předsedou specializační oborové rady pro hygienu a epidemiologii. Kromě toho je členem vědecké rady Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, členem Rady České akademie zemědělských věd, členem redakční rady časopisu Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, místopředsedou Společnosti pro výživu, členem Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče ČLS JEP a předsedou Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP. Bylo mu uděleno čestné uznání České akademie zemědělských věd za přínos k rozvoji vědy a výzkumu.
Redakční rada časopisu Hygiena přeje doc. MUDr. Pavlovi Dlouhému, Ph.D. mnoho úspěchů v oboru, který v hygieně a preventivní medicíně patří k nejdůležitějším.
Jaroslav Kříž


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst