Novinky

Mimořádná opatření vlády

Na mimořádném jednání dne 12.3.2020 vláda svým usnesením č. 194 vyhlásila nouzový stav pro celé území ČR. Bližší komentář k jarnímu nouzovému stavu.

Dalším svým usnesením č. 195 z téhož dne vláda odvolala ze služebního místa hlavního hygienika Mgr. Evu Gottvaldovou a pověřila do doby jmenování nového hlavního hygienika zastupováním hlavního hygienika MUDr. Jarmilu Rážovou, Ph.D. Zdůvodnění jednomyslného usnesení v této věci bylo také předneseno na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády 12.3.2020. Řádné jmenování MUDr. Rážové na služební místo hlavního hygienika ČR s postavením náměstka/náměstkyně pro řízení sekce ochrany a podpory veřejného zdraví vláda provedla usnesením č. 680 ze dne 22.6.2020. Přání úspěchů za stálého dostatku energie a odvahy připojila redakční rada časopisu Hygiena ve svém srpnovém úvodníku.

Související opatření včetně omezení v obchodech (aktualizováno)
V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12.3.2020 vláda rozhodla s účinností od 14. března 2020 od 6.00 na 10 dní o uzavření všech obchodů, s výjimkou prodejen potravin, lékáren, drogerií, čerpacích stanic a některých dalších usnesením č. 211 ze dne 14.3.2020 o přijetí krizového opatření.

Další mimořádná opatření včetně zákazu volného pohybu osob od 16.3.2020 - průběžně aktualizováno na tematických stránkách MZ.

Přehled usnesení vlády, zákonů a dalších dokumentů souvisejících s koronavirovou epidemií, jež byly souběžně publikovány ve Sbírce zákonů - denně aktualizováno serverem Zákony pro lidi. Jsou k dispozici vzájemné odkazy včetně vazeb do plných textů ovlivněných předpisů. Texty jsou v aktuálně platném znění se zapracováním všech novelizací, s vyznačením účinnosti a ev. poslední verze před zrušením.

Server vlády uvádí aktuálně platná opatření dostupná v portálu epidemie koronaviru a chronologický přehled podle zasedání vlády.

Mimořádná a ochranná opatření MZ a KHS platná do odvolání publikuje ve své působnosti server MZ - podle data vyhlášení .

Návrh novely zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, připravovaný s cílem reagovat na dosavadní zkušenosti s epidemií onemocnění COVID-19 a upravit vymezení mimořádných opatření, která mají být v této souvislosti oprávněny vyhlašovat Ministerstvo zdravotnictví a KHS jako orgány ochrany veřejného zdraví. Návrh byl 27.5.2020 skartován. Viz též předchozí konsolidované znění zákona č. 258/2000 Sb. se zapracováním změn účinných od 1.7.2020, vyhlášených zákonem č. 238/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky na dobu od 5. října 2020 na dobu 30 dnů - publikováno 30.9.2020 ve Sbírce zákonů, částka 158/2020 jako Usnesení č. 391/2020 Sb. Prodloužení do 20.11.2020 rozhodla vláda 30.10.2020, ve Sbírce zákonů vyhlášeno jako usnesení č. 439/2020 Sb. Druhé prodloužení nouzového stavu a všech krizových opatření do  12.12.2020 rozhodla vláda 20.11.2020, ve Sbírce zákonů vyhlášeno jako usnesení č. 471/2020 Sb. Navazující prodloužení nouzového stavu a všech krizových opatření do 23.12.2020 schválila Poslanecká sněmovna a usnesla vláda 10.12.2020, ve Sbírce zákonů vyhlášeno jako usnesení č. 521/2020 Sb.

Další navazující prodloužení nouzového stavu a všech dosud platných krizových opatření do 22.1.2021 schválila Poslanecká sněmovna a vláda usnesla dne 22.12.2020, ve Sbírce zákonů vyhlášeno jako usnesení č. 593/2020 Sb. až 599/2020 Sb. Poslaneckou sněmovnou schválené prodloužení nouzového stavu bylo vyhlášeno až do 14. února 2021 a publikováno jako usnesení vlády č.         

Nové vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření zpřesněných podle požadavků všech krajů bylo publikováno 14. února 2021 v částce č. 28  Sbírky zákonů jako usnesení vlády č. 59/2021 Sb. až 74/2021 Sb. Platnost těchto krizových opatření trvá od 15.2.2021 do 28.2.2021.

Nový ministerský návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví ze 27.11.2020 zahrnující vznik Státní hygienické služby a reagující na situaci způsobenou epidemií COVID-19 – předložen k projednání ve vládě. Porovnání navrhovaného a stávajícího znění – vztaženo ke stávajícímu znění účinnému ode dne 1.7.2020. Nezměněný vládní návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví rozeslaný 30.11.2020 ke zkrácenému připomínkovému řízení – Kompletní sada dokumentů k připomínkovému řízení na vládním serveru. Připomínky uzavřeny 7.12.2020.

Konsensuální návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů - průběžně aktualizováno, vláda ČR, Poslanecká sněmovna, Senát – 26.2.2021 vyhlášen jako zákon č. 94/2021 Sb. s účinnostíí od 27.2.2021, známý jako "pandemický zákon". Časová platnost klíčových paragrafů byla již při vyhlášení ukončena dnem 28. února 2022. Novelizace zákonem č. 39/2022 Sb. posunuje omezení časové platnosti stěžejních ustanovení pandemického zákona do 30. listopadu 2022 a zohledňuje praxi týkající se vydávání mimořádných opatření.

Další nové vyhlášení nouzového stavu a souvisejících krizových opatření bylo publikováno 26. února 2021 ve Sbírce zákonů jako usnesení vlády č. 96/2021 Sb. až 114/2021 Sb. o trvání nouzového stavu od 27.2.2021 po dobu 30 dnů. Krizové optření podle usnesení vlády č. 216, vyhlášené Sbírkou zákonů pod č. 113/2021 Sb. o omezení volného pohybu osob mezi okresy má účinnost od 1. března do 21. března 2021 - viz otázky a odpovědi na webu MV. Platnost nouzového stavu a souvisejících opatření včetně omezení volného pohybu osob mezi okresy byla usnesením vlády vyhlášeném pod č. 146/2021 Sb. prodloužena do neděle 11.4.2021.

Nově dosavadní vláda v demisi vyhlásila na 30 dnů nouzový stav od 26.11.2021, ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 434/2021 Sb.

Všechna opatření vlády - zákony, vládní nařízení a usnesení v souvislosti s koronavirem publikovaná ve Sbírce zákonů  - sleduje server Zákony pro lidi včetně připravované legislativy ve fázi projednávání a zamítnutých návrhů. Tamtéž je publikována i vyhláška č. 466/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů. S účinností od 11.12.2021 se zavádělo pro vyjmenované skupiny obyvatel povinné očkování proti COVID-19. Tato povinnost byla termínována dnem 28.2.2022. Další novela, vyhláška č. 21/2022 ze dne 31.1.2022, opět ruší změny přijaté vyhláškou č. 466/2021 Sb. s účinnostíí od 1.2.2022.

Nejvyšší správní soud dne 21.5.2021 pod sp.zn. 6 Ao 22/2021 zrušil některé části plošných mimořádných opatření MZ vyhlášených bez nouzového stavu v právním rámci zákona o ochraně veřejného zdraví. Ani nově aplikovaný "pandemický zákon" č. 94/2021 Sb. neumožňuje preventivní mimořádná opatření.

Aktuálně platný rozpis celostátních mimořádných a ochranných opatření vyhlašovaných v působnosti MZ - na webu MZ aktualizováno denně.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst