Novinky

Jmenován nový hlavní hygienik České republiky

Ke dni 16.10.2012 byl jmenován hlavním hygienikem MUDr. Vladimír Valenta, Ph.D. Pro činnost hygienické služby a její další vývoj je to dobrá zpráva. MUDr. Valenta už mnoho let příkladnou pílí a odbornou erudicí výrazně ovlivňuje hygienickou službu a s obdivuhodnou šíří záběru i celou preventivní péči o zdraví. Na první tiskové konferenci (viz též zkrácený přepis) po převzetí funkce prezentoval i své základní teze koncepce hygienické služby s prvky osvědčenými z praxe v Libereckém kraji.
Narodil se 14. října 1958, v roce 1983 promoval na Lékařské fakultě hygienické UK, nejprve pracoval na OHS Jablonec n. Nisou, a od roku 1985 do současné doby je věrný hygienické stanici v Liberci. Zde byl nejprve vedoucím oddělení hygieny všeobecné a komunální, potom okresním hygienikem a od r. 2001 je krajským hygienikem a ředitelem KHS. Atestoval v oboru hygiena a epidemiologie (1986) a následně se specializoval pro obor hygiena všeobecná a komunální (1990). V atestační práci se zabýval nádorovými chorobami v okrese Liberec. V r. 1996 získal specializaci pro obor veřejné zdravotnictví. Druhá atestační práce se týkala integrované prevence ve vztahu ke zdravotní politice Libereckého kraje. V roce 2007 obhájil na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové disertační práci a získal titul Ph.D.
Kromě rutinní hygienické a ředitelské práce se podílí na řadě dalších činností: Je předsedou Pracovní skupiny pro realizaci Zdravotní politiky Libereckého kraje, členem výboru Zdraví 21 při Radě vlády pro zdraví a životní prostředí, členem Vědecké rady 3. lékařské fakulty UK, členem pracovní skupiny MZ pro zdravotní plány, pracovní skupiny pro řešení nerovností ve zdraví, redakční rady časopisu Hygiena, výboru Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP a předsedou pracovní skupiny Veřejné zdraví v Euroregionu Nisa. Externě přednáší a garantuje výuku preventivních oborů na Technické univerzitě v Liberci, Ústavu zdravotnických studií a učí na vyšší zdravotní škole. V poslední době se účastnil práce ve skupinách odborníků připravujících pro ministerstvo zdravotnictví návrh reformy hygienické služby a koncepce primární prevence a ochrany zdraví.
K nejvýraznějším aktivitám dr. Valenty patří účast na realizaci zdravotní politiky Libereckého kraje. Byl iniciátorem jejího vzniku, předsedou koordinační skupiny pro přípravu tezí a vypracování základního dokumentu. Po schválení návrhu zdravotní politiky usnesením krajského zastupitelstva se stal předsedou pracovní skupiny, která se systematicky zabývá plněním úkolů, hodnocením výsledků a novými podněty. Zdravotní politika se pod vedením dr. Valenty stala příležitostí k trvalému formálnímu i neformálnímu setkávání zdravotníků, politiků a zástupců nevládních organizací a k řešení důležitých otázek péče o zdraví s důrazem na prevenci nemocí a podporu zdraví. Z iniciativy dr. Valenty se Liberec stal místem s novou tradicí celostátních konferencí zabývajících se účastí komunitních složek společnosti na péči o zdraví lidí.
Pro úplnost uveďme, že MUDr. Valenta je autorem více než 50 sdělení na konferencích a seminářích. Kromě domácích přednášel na 10 zahraničních fórech, např. v r. 2004 v Haagu na konferenci CBRN Integrated rescue systems, v Benátkách 2005 na evropském politickém fóru Investment for Health, v r. 2007 v Bordeaux na konferenci Inequalities in Health či v roce 2010 na Konferenci státních zdravotních inspektorů v polském Karpaczi. V odborných časopisech, zejména v Hygieně, Praktickém lékaři a Zdravotnictví v ČR, publikoval 11 článků.
Výbor Společnosti hygieny a komunitní medicíny ČLS JEP a redakční rada časopisu Hygiena přejí novému hlavnímu hygienikovi co nejlepší naplnění jeho představ o ochraně a podpoře zdraví a o práci hygienické služby v České republice a upřímně se těší na plodnou spolupráci.
Za výbor SHKM ČLS JEP a redakční radu Hygieny
doc. MUDr. Pavel Dlouhý, Ph.D. a doc. MUDr. Jaroslav Kříž


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst