Novinky

Hlukové limity – AKTUALIZOVÁNO

Ke zveřejněnému návrhu MZ na novelu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vyslovil výbor SHKM výhrady a zpracoval toto komuniké. Výbor vyzývá ministerstvo zdravotnictví, aby od projednávání návrhu na zvýšení limitů hluku upustilo, a nabízí odbornou spolupráci Společnosti hygieny a komunitní medicíny při novém projednání tohoto záměru. Z našeho dokumentu upozorňujeme též na aktivní odkazy k dostupným plným textům: Metodický návod pro hodnocení hluku v chráněném venkovním prostoru staveb z r. 2010 a směrnic WHO pro komunitní hluk a pro noční hluk z r. 2009. Na webu Národní referenční laboratoře pro komunální hluk je také k dispozici informativní přehled evropské legislativy k roku 2009.

Nové nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací vyšlo pod č. 272/2011 Sb. s účinností od 1.11.2011. Limity hluku pro chráněné prostory zůstávají zachovány jako v předchozím nařízení vlády, zvýšeny jsou jen limity expozice vibracím. Po novelách č. 217/2016 Sb. a č. 241/2018 Sb. je platné toto aktualizované znění nařízení č. 272/2011 Sb. s účinností poslední změny od 9.11.2018. K tomu je platný Metodický návod Ministerstva zdravotnictví pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, zveřejněný dne 18.10.2017 ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví částka 11/2017 - tím je nahrazen výše uvedený metodický návod z 1.10.2010.

Vyhláška č. 315/2018 Sb. o strategickém hlukovém mapování, účinná od 20.12.2018 aplikuje do českého práva tyto evropské směrnice:
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí
Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES.

Komplexní právní rozbor předpisů o hlukové problematice je uveden v Nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 4/18 a ve Sbírce zákonů pod č. 30/2019 Sb. Podrobně zdůvodněným zamítnutím návrhu skupiny senátorů konzervuje Ústavní soud stávající stav protihlukových předpisů a soustavy limitů. Metodické návody však Ústavní soud nemůže řešit.

Analýzou stávajícího stavu legislativy a praxe se zabývá též přehledový článek Stará hluková zátěž je dosud problém v časopise Hygiena č. 4/2019.

Soustava hlukových limitů je také předmětem právě probíhajícího meziresortního připomínkového řízení k rekodifikaci stavebního zákona. Termín připomínek k paragrafovému znění zákona je do 23.12.2019, jak je uvedeno ve veřejné databázi vládních dokumentů: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ9HX8DA – vládní návrh stavebního zákona,
https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNBJ6DGTUJ – vládní návrh souvisejících změn dalších 57 zákonů. Z nich vystřižená kapitola zviditelňuje návrh změn zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, mj. zásadních změn v kompetencích orgánů ochrany veřejného zdraví a v závaznosti hlukových limitů. S návrhem takových změn SHKM zásadně nesouhlasí. K předcházejícímu věcnému záměru stavebního zákona je dostupný přehled dokumentace: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=KORNB95HSTNF konkrétně např.
https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNB9SMP45R – připomínky MZ k věcnému záměru, https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSBBWA4G6U – vypořádání zásadních připomínek, v případě připomínek MZ na stránce 129-132.


 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst