Legislativa

Pravidelně aktualizovaná je rubrika Právní aktuality časopisu Hygiena, která nyní obsahuje předpisy týkající se ochrany a podpory zdraví vydané do 15.10.2019. Nový redakční systém nabízí kromě originálních plných textů i rychlé vyhledávání zadaných výrazů současně v národním i evropském právu, a to v číslech předpisů a datech účinnosti nebo jejich názvech a anotacích.

Historický přehled - viz níže

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek nabyl účinnosti dnem 31.5.2017. Tento zákon upravuje opatření k ochraně před škodami působenými užíváním návykových látek a působnost správních orgánů při přijímání a provádění těchto opatření. Proti dosavadní právní úpravě provedené zákonem č. 379/2005 Sb. rozšiřuje výčet prostředí, kde je zakázáno kouřit. Zavádí nové povinnosti vedoucí k omezení dostupnosti alkoholických nápojů a tabákových a souvisejících výrobků. Kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem vykonávají též orgány ochrany veřejného zdraví. Jejich dozorová činnost se oproti dosavadní úpravě podle zákona č. 379/2005 Sb. významně rozšiřuje a zákon č. 379/2005 Sb. se současně zrušuje [Plný text PDF]. Ústavní soud pak svým nálezem č. 81/2018 Sb. zamítl s účinností k 21.5.2018 většinu změn částí zákona č. 65/2017 Sb. navrhovaných skupinou senátorů. [Plné znění PDF].

Ústavní soud svými nálezy č. 97/2015 Sb. a 99/2015 Sb. potvrdil soulad s ústavním pořádkem u ustanovení řešících povinné očkování jak v případě § 46 tak i § 50 zákona č. 258/2000 Sb. a oba návrhy na zrušení těchto ustanovení zamítl. Konstatoval, že dosavadní legislativní řešení otázky povinného očkování proti infekčním nemocem umožňuje s dostatečnou pohotovostí reagovat na vývoj výskytu jednotlivých infekčních onemocnění na území státu i na nejnovější stav vědeckého poznání v oblastech lékařství a farmakologie. Ústavní soud v závěru doporučil, aby legislativa odpovědně zvážila doplnění právní regulace institutu povinného očkování proti infekčním nemocem o úpravu odpovědnosti státu za případnou újmu na zdraví očkováním způsobenou. Ve druhém nálezu k dosavadní podmínce přijetí dítěte do předškolního zařízení i dětské skupiny pouze na základě dokladů o očkování, imunitě nebo kontraindikaci proti očkování, Ústavní soud mj. doložil, že touto podmínkou není protiústavně omezeno právo na vzdělání dané Listinou základních práv a svobod.

Zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů nově zavádí do českého právního řádu povinnosti týkající se dětské skupiny, a to zejména v předpisech pro školství a pro ochranu veřejného zdraví. Rozlišují se přitom skupiny do 12 dětí a nad 12 dětí. V zákoně č. 258/2000 Sb. se tak zavádějí povinnosti pro provoz dětských skupin, jejich stravování a podmínka přijetí do dětské skupiny jen s doklady o očkování, imunitě nebo kontraindikaci proti očkování. Prezident republiky zákon vrátil Poslanecké sněmovně, ta však na něm setrvala. Prováděcím předpisem k tomuto zákonu je vyhláška č. 281/2014 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí, která zjednodušuje některé procesy oproti předškolním zařízením a skupinám nad 12 dětí. Zákon č. 247/2014 Sb. vstoupil v účinnost dnem 29.11.2014, prováděcí vyhláška pak 2.12.2014.

Novela zákona č. 258/2000 Sb. - viz přehled projednávání tisku č. 887 na parlamentním webu. V této novele jde především o adaptaci evropského práva do oblasti kosmetických přípravků, potravinového práva a o transpozici evropské směrnice, kterou se provádí rámcová dohoda o prevenci poranění a ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí biologickým činitelům. Vypuštěním některých duplicit ustanovení zákona se pokračuje v adaptaci přímo použitelných nařízení EU o potravinovém právu a o hygieně potravin. Také se sjednocuje terminologie a zpřesňují se úkoly krajských hygienických stanic v oblasti jakosti pitné vody a vod ke koupání. Vládní návrh ze dne 5.12.2012 byl předložen do parlamentu 2.1.2013 (viz kompletní sněmovní tisk) a prošel beze změn všemi projednáními v PSP i v Senátu jako senátní tisk č. 113. Poslaneckou sněmovnou byl návrh zákona schválen dne 15.5.2013 (viz stenozáznam). Prezident republiky novelu podepsal dne 18.7.2013. Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyšel 30.7.2013 v částce 89 sbírky zákonů jako zákon č. 223/2013 Sb. s účinností od 1.8.2013 a odloženou účinností ustanovení o značení kosmetických přípravků od 1.1.2014.  Na webovém portálu veřejné správy je schválené znění novely zapracované do úplného znění zákona č. 258/2000 Sb.

Novela zákona č. 258/2000 Sb. - viz přehled projednávání tisku č. 460 na parlamentním webu. V prvním čtení dne 20.9.2011 byl vládní návrh týkající se transformace soustavy územních pracovišť zdravotních ústavů a krajských hygienických stanic přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny. Druhé čtení proběhlo dne 9.12.2011, třetí čtení dne 16.12.2011 a vládní návrh byl bez pozměňovacích návrhů postoupen Senátu. Jako senátní tisk č.271 jej projednal senátní výbor pro zdravotnictví a sociální politiku dne 18.1.2012 a přijal usnesení, mj. o chybějících koncepčních dokumentech. V plénu Senátu projednáno dne 26.1.2012, viz stenografické záznamy ke stažení – úplný záznam z jednacího dne s odkazy a záznam o senátním tisku 271. Vládní návrh byl vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy a s doprovodným usnesením Senátu o požadavku na vypracování chybějící koncepce hygienické služby a primární prevence v ochraně veřejného zdraví. Senátní znění novely bylo v Poslanecké sněmovně projednáno 14. března 2012 a po diskusi schváleno, viz stenozáznam ke stažení. Novela byla dne 6.4.2012 vyhlášena jako zákon č. 115/2012 Sb. částce 44 Sbírky zákonů. Účinnost novely nastala 1. června 2012.
Poznámka: Požadovanou Koncepci hygienické služby zveřejnilo MZ dne 15.4.2013.

Zákon č. 466/2011 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony. Mj. v zákonu č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, se v § 12a ruší odstavec 11, a také se ruší § 99a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. Tato zrušovací ustanovení nabývají účinnosti ode dne vyhlášení v částce 160 Sbírky zákonů, která vyšla 30.12.2011.

Novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - viz přehled projednávání tisku č. 165 na parlamentním webu. K vládnímu návrhu zohledňujícímu evropskou směrnici o řízení jakosti vod ke koupání byl připojen poslanecký pozměňovací návrh, který bez souvislosti s tématem novely zasahuje do organizace hygienické služby a ruší stávající soustavu zdravotních ústavů. Viz též stenozáznamy a komentář k jednání 13. schůze sněmovny a stenozáznamy k pokračujícímu 2. čtení ve 14. schůzi od 15.3.2011. Třetí čtení bylo zařazeno jako 64. bod - viz schválený pořad jednání. Ve třetím čtení proběhlo očištění novely od kontroverzních návrhů výboru pro zdravotnictví a původní vládní návrh byl dne 25.3.2011 schválen, viz stenozáznamy ke třetímu čtení a návrh novely v opraveném znění, kde jsme již zapracovali schválené drobné pozměňovací návrhy, uvedené v sněmovním tisku 165/2 pod body A6, A8 a C. Do Senátu byla novela zařazena jako senátní tisk č. 60 pod 21. bod na pořad 8. schůze od 27. dubna. Projednáno ve výboru pro zdravotnictví a v ústavně-právním výboru Senátu 20. dubna, v plénu Senátu 28. dubna 2011 po diskusi schváleno beze změn - viz stenozáznam. Diskutovaný rozpor ve lhůtách novely vodního zákona uplatnila i SHKM v ústavně-právním výboru Senátu, ale návrh stáhla z důvodu nemožnosti tuto změnu provést Senátem bez nového projednání sněmovnou. Zákon podepsal 20.5.2011 prezident republiky. Ve Sbírce zákonů vyšel dne 6.6.2011 v částce 57 jako zákon č. 151/2011 Sb., s účinností ode dne vyhlášení. Prováděcí vyhlášky tohoto zákona vyšly jako vyhláška č. 155/2011 Sb. (o profilech povrchových vod využívaných ke koupání) s účinností od 1.7.2011, vyhláška č. 157/2011 Sb. (zrušuje vyhlášku č. 159/2003 Sb., kterou se stanovily povrchové vody využívané ke koupání osob) s účinností od 13.6.2011 a vyhláška č. 238/2011 Sb. (o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, ...) s účinností od 25.8.2011.

K návrhu MZ na novelu nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, přijala SHKM nesouhlasné stanovisko, výbor schválil toto komuniké a předal hlavnímu hygienikovi. Zmírnění hlukových limitů zatím neprošlo

Anotovaný výběr platných předpisů české, evropské a rezortní legislativy od r. 2009 je průběžně doplňován na webu časopisu Hygiena. Výběr je uspořádán podle zdrojů a také souhrnně v chronologickém pořadí účinnosti od ledna 2009. Navázány jsou plné texty předpisů z oficiálních webových zdrojů.  Zobrazit

Historicky seřazený přehled základních právních předpisů upravujících oblasti hygieny, prevence a ochrany zdraví na českém území. Plné texty jsou převzaty ze systému ASPI nebo portálu veřejné správy a obsahují vždy poslední znění se všemi zapracovanými novelami k datu zrušení nebo trvající účinnosti:

 

Staňte se naším členem!

 

Zaregistrujte se a staňte se naším novým členem. Získáte přístup k informacím z oblasti hygieny a komunitní medicíny.

Brožura členství SHKM PDF

Zobrazit

Časopis Hygiena

 

Číst